1. dtkd/caring-category-list - Menu danh mục chăm sóc

 


{{domain}}/d2d-nonsale/{{instance}}/public/api/dtkd/caring-category-list

{}

{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Title""Thông báo",
        "Message""Thành công.",
        "ExMessage"null,
        "Popup"0
    },
    "Data": {
        "Result": [
            {
                "CaringId"1,
                "Description""Chính sách hợp tác​",
                "IsShow"1
            },
            {
                "CaringId"2,
                "Description""Chính sách, qui trình bán hàng",
                "IsShow"1
            },
            {
                "CaringId"3,
                "Description""Ấn phẩm MKT (POMS)",
                "IsShow"1
            },
            {
                "CaringId"4,
                "Description""Kỹ năng bán hàng​",
                "IsShow"1
            },
            {
                "CaringId"5,
                "Description""Làm thân với Đại lý​",
                "IsShow"1
            },
            {
                "CaringId"6,
                "Description""Khác​",
                "IsShow"0
            }
        ],
        "Pagination"null
    }
}

Nhận xét