Lấy thông tin chi tiết của prechecklist (Core)
{{in-domain}}/ftel-service/{{instance}}/api/v1.0/cus-service/htkt-prechecklist-detail
{
  "Id"1054574983  
}

{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Message""Thành công.",
        "ExMessage"null
    },
    "Data": {
        "Id"1054574983,
        "Contract""SGAAS1123",
        "Name""Hải",
        "Phone""0967390350",
        "Address""",
        "StatusId"null,
        "StatusName""Đang Xử Lý",
        "Description""Nhờ kt qua nhà kiểm tra đường truyền mạng. Kh lớn tuổi không hỗ trợ online dc(MobiSale)(MobiSale)",
        "CreateDate""05/10/2022 14:11:39",
        "SubDescription"null,
        "UpdateBy"null,
        "UpdateDate"null
    }
}

StatusIdStatusName     ID / Tên tình trạng xử lý
CreateDate                       : Ngày tạo PreCheckList
SubDescription                 : Nội dung xử lý trên preCL
UpdateBy / UpdateDate   : Người / Ngày xử lý
Lấy thông tin chi tiết của prechecklist (Inside)
{{call-center-api}}/API/MBS/GetPreCheckList_Detail
{
    "ID"1054574983
}

{
    "Code"200,
    "Message""Thành Công",
    "Data": [
        {
            "ID"1054574983,
            "Contract""SGAAS1123",
            "Location_Name""Hải",
            "Location_Phone""0967390350",
            "Address""",
            "SupStatus"null,
            "SupStatusName""Đang Xử Lý",
            "Description""Nhờ kt qua nhà kiểm tra đường truyền mạng. Kh lớn tuổi không hỗ trợ online dc(MobiSale)(MobiSale)",
            "CreateDate""2022-10-05 14:11:39",
            "SupDescription"null,
            "UpdateBy"null,
            "UpdateDate"null
        }
    ]
}

SupStatus / SupStatusName     ID / Tên tình trạng xử lý
CreateDate                       : Ngày tạo PreCheckList
SubDescription                 : Nội dung xử lý trên preCL
UpdateBy / UpdateDate   : Người / Ngày xử lý