create-checklist - Tạo CheckList (D2D)
{{in-domain}}/d2d/{{instance}}/api/cus-service/htkt-create-checklist
{
  "InitStatus"1,
  "Name":"hoan vu",
  "Phone""0909164047",
  "Description":"",
  "DivisionId":4,  
  "Supporter""SGTo PhuongNam-10",
  "SubSupporter":"300",
  "DeptId":1475,
  "OwnerType":1,
  "Timezone""08:00 - 09:00",  
  "AppointmentDate""10/10/2022 00:00:00",
  "ObjId"1090025553,
  "AbilityDesc":0,
  "BlueDescCoreAI":1  
}

{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Title""Thông báo",
        "Message""Hệ thống đã tạo Checklist tự động cho HĐ này vì ghi nhận có vấn đề về CLDV",
        "ExMessage"null,
        "Popup"0
    },
    "Data": {
        "Result"null,
        "Pagination"null
    }
}

create-checklist - Tạo CheckList (Core)
{{in-domain}}/ftel-service/{{instance}}/api/v1.0/cus-service/htkt-create-checklist
{
  "AccountName""isc.vudh",
  "InitStatus"1,
  "Name":"hoan vu",
  "Phone""0909164047",
  "Description":"",
  "DivisionId":4,  
  "Supporter""SGTo PhuongNam-10",
  "SubSupporter":"300",
  "DeptId":1475,
  "OwnerType":1,
  "Timezone""08:00 - 09:00",  
  "AppointmentDate""10/10/2022 00:00:00",
  "ObjId"1090025603,
  "AbilityDesc":0,
  "BlueDescCoreAI":1  
}

AccountName : Account đăng nhập sale
InitStatus         : Trạng thái được lấy từ rule vật lý
Name / Phone / Description : Tên / Phone/ Ghi chú KH cần hỗ trợ checklist
DivisionId       : Phòng ban
Supporter        : Tên tổ đội
SubSupporter  : Id tổ đội (SubId)
DeptId             : Id đối tác
OwnerType 
TimeZone / AppointmentDate : Giờ / Ngày hẹn
ObjId              : Id số hợp đồng
AbilityDesc    : chỉ số màu sắc 0 red và 1 green, -1 gray để show màu sắc múi giờ trên các tool
BlueDescCoreAI: 1: còn năng lực, 0: hết năng lực

{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Message""Tạo CheckList và lưu múi giờ hẹn thành công.",
        "ExMessage"null
    },
    "Data"null
}
create-checklist - Tạo CheckList (Inside)
{{parapiora}}/api/ISMaintaince/SupportListDSLCreate
{
    "ObjId" : 1090025613,
    "CreateBy" : "S-isc.vudh-1",
    "Type" : 0,
    "Init_Status" : 1,
    "Description" : "Description + Name + Phone",
    "ModemType" : 0,
    "SubAssign" : false,
    "CLElectric" : 0,
    "Upgrade" : 0,
    "Supporter""SGTo PhuongNam-10",
    "SubSupporter":"300",    
    "DeptId":1475,
    "RequestFrom" : 3,
    "OwnerType" : 1
}

CLElectric         : DivisionId, checklist có sos hay không. Trên mobisale hiện tại mặc định là checklist không có trạng thái khẩn.
RequestFrom     : 3: Mobisale

{
    "data"1191034666,
    "statusCode"200
}

 data: 0: thất bại, lớn hơn 0: Id của checklist => thành công
4.5.2 API insert múi giờ (Inside)
{{parapiora}}/api/RPMaintaince/SupportListAssignInsert
{
    "SupID" : 1191034666,
    "Supporter""SGTo PhuongNam-10",
    "SubID" : "300",
    "Timezone""08:00 - 09:00",  
    "AppointmentDate""10/10/2022 00:00:00",
    "Department" : 1,
    "LogonUser":"S-isc.vudh-1",    
    "isChange" : 1,
    "AppointmentConfirm" : 2,
    "RequestFrom" : 3,
    "RequestNotification" : 0,
    "PhoneNotification" : "",
    "AbilityDesc":0,
    "BlueDescCoreAI":1  
}

Department     : Phòng ban tích hẹn

{
    "data"1,
    "statusCode"200
}

data: 1: thành công , 0: thất bại

0 => Tạo CheckList thành công nhưng không lưu được múi giờ hẹn.
1 => Tạo CheckList và lưu múi giờ hẹn thành công
2 => Tạo CheckList và cập nhật múi giờ hẹn thành công
3 => Tạo CheckList thành công nhưng không lưu được múi giờ hẹn
_ => Tạo CheckList thành công nhưng không lưu được múi giờ hẹn