Insert PreChecklist (Core)
{{in-domain}}/ftel-service/{{instance}}/api/v1.0/cus-service/htkt-create-prechecklist
{
  "Name""Hải",
  "Phone""0967390350",
  "FirstStatusId"1,
  "Description""Nhờ kt qua nhà kiểm tra đường truyền mạng. Kh lớn tuổi không hỗ trợ online dc(MobiSale)",
  "DivisionId"4,
  "SaleTeamId"1,
  "ObjId"1090025633,
  "UserName""isc.vudh",
  "AppointmentDate""10/10/2022 00:00:00",
  "TimeZone""08:00 - 09:00"
}

Thiếu input sau nên bị báo lỗi
  "UserName": "isc.vudh",

{
    "Code"200,
    "Message""Thành Công",
    "Data": [
        {
            "ResultID"-2,
            "Result""Hợp đồng không tồn tại."
        }
    ]
}
Insert PreChecklist (Inside)
{{call-center-api}}/API/MBS/InsertPreCheckList
{
  "LocationName""Hải",
  "LocationPhone""0967390350",
  "FirstStatusId"1,
  "Description""Nhờ kt qua nhà kiểm tra đường truyền mạng. Kh lớn tuổi không hỗ trợ online dc(MobiSale)",
  "DivisionId"4,
  "SaleTeamId"1,
  "ObjId"1090025683,
  "UserName""isc.vudh",
  "AppointmentDate""2022-10-03",
  "TimeZone"""
}

{
    "Code"200,
    "Message""Thành Công",
    "Data": [
        {
            "ResultID"1,
            "Result""Ðã tạo PrecheckList thành công."
        }
    ]
}