1.6. Đăng nhập - account Không lên được hợp đồng ngoại tỉnh

 

Case

Dear anh chị.

Nhờ anh chị hỗ trợ giúp trường hợp acc: “ DBN.Hangdtt23“ này chỉ lên được hd ở nội tỉnh mà không lên được hơp đồng ở ngoại tỉnh .

Em cảm ơn!


Xử lý 1

Dear anh/chị

 

Anh/chị liên hệ HR cập nhật thông tin Vùng miền bán, chi nhánh bán cho các acc trong tool IBB / Nhân viên / Xem báo cáo MVC giúp.

Phong


Nhận xét