1.2 Đăng nhập - chưa phân quyền vùng miền, chi nhánh bán

 


Case 1
Account pnc.sangt1 chưa được phân quyền sử dụng app saleclub.

Xử lý 
Anh/chị liên hệ HR cập nhật thông tin Vùng miền bán, chi nhánh bán cho các acc trong tool IBB / Nhân viên / Xem báo cáo MVC giúp.

Hoặc mail ftq.ticket hỗ trợ

Nhận xét