Case

Dear Anh/Chị,

 

Nhờ Anh/Chị kiểm tra giúp acc này không đăng nhập được và báo lỗi như bên dưới.

BTE.PNC.TanND6

00245960

Nguyễn Duy Tân

Xử lý 1
Dear anh/chị
Anh/chị liên hệ HR cập nhật thông tin phân quyền nền tảng được phép sử dụng trong tool IBB / Nhân viên / Xem báo cáo MVC giúp.