1. CheckAuto - (d2d) KT hợp đồng được tạo auto checklist hay không?
{{in-domain}}/d2d/{{instance}}/api/cus-service/htkt-check-auto
{
    "ObjId"1090020493,
    "Contract""SGAAS0395"
}


{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Title""Thông báo",
        "Message""Thành công.",
        "ExMessage"null,
        "Popup"0
    },
    "Data": {
        "Result": {
            "ResultId"1,
            "Result""Không tạo được Auto-Checklist tự động, vui lòng tạo PreChecklist.",
            "Detail"null
        },
        "Pagination"null
    }
}

1. Begin ftel-serrvice - CheckAutoCheckList -  KT hợp đồng được tạo auto checklist hay không?
{{domain}}/ftel-service/v1/api/v1.0/cus-service/htkt-check-auto
{"ObjId":1090025593,"Contract":""}


{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Message""Thành công.",
        "ExMessage"null
    },
    "Data": {
        "ResultId"1,
        "Result""Không tạo được Auto-Checklist tự động, vui lòng tạo PreChecklist.",
        "Detail"null
    }
}

 ResultID: 3 ES Checklist, 2 tạo CL tự động, 1 tạo checklist thủ công (PreCL), -1 thất bại


1.1. SupportListRemainCheck - Kiểm tra hợp đồng có đang tồn checklist không?

{"iObjID":1090020493}

{
    "data": [
        {
            "StatusCL"0
        }
    ],
    "StatusCode"200,
    "statusCode"200
}

StatusCL=1 => Checklist đang tồn, không thể tạo thêm => return
StatusCL=0 => Đi tiếp

1.2. PreChecklistRemainCheck - Kiểm tra hợp đồng có đang tồn preChecklist không?
{
    "ObjID" : 1090025583
}

{
    "data": [
        {
            "CodeResult"1,
            "TextResult"""
        }
    ],
    "error"""
}

CodeResult 
           = -1: Tình trạng hợp đồng không được phép tạo prechecklist               => return
           = -2: ESChecklist tình trạng đang xử lý không được tạo thêm case      => return
           = -3: PreChecklist tình trạng đang xử lý không được tạo thêm case.     => return
           = 1: PreChecklist đang ko có tình trạng xử lý                                         => đi tiếp 
1.3. CLPhysicalError - Kiểm tra hợp đồng có thuộc rule vật lý? 
{
    "Contract" : "SGH817740",
    "CreateBy" : "",
    "Description" : ""
}

{
    "statusCode"200,
    "Message""",
    "Data": [
        {
            "Status""Success",
            "Description""Rule 2",
            "Result""2"
        }
    ]
}

Status
  Success         => đi tiếp 
  Error             => return
Description
  Rule 1,Rule 2,Rule 3: cho biết HĐ check Rule nào.
  Not belong to physical error rules: HĐ không thuộc Rule vật lí nào
  No Data: không có dữ liệu
Result
  1: thuộc rule vật lí 1, Khách hàng Không online trong 24h (không có tín hiệu) => iInit_Status = 4
  2: thuộc rule vật lí 2, Khách hàng không đạt chuẩn (suy hao cao hoặc công suất thấp) (suy hao ko đạt chuẩn) => iInit_Status = 6;
  3: thuộc rule vật lí 3, Khách hàng không ổn định (lỗi thiết bị) => iInit_Status = 46;
  4: Tín hiệu tốt, không truy cập được => iInit_Status = 49;
  5: Tình trạng khác => iInit_Status = 0;
  10 : ES Checklist, Khách hàng thuộc khu vực bị sự cố, Hệ thống đã tạo phiếu ghi nhận sự cố (checklist ES)
 -1: lỗi khi check rule 1
 -2: lỗi khi check rule 2,
 -3: lỗi khi check rule 3,
 -4: lỗi khi check
 -6,-7:không có dữ liệu.
  0: không thuộc Rule vật lí nào.

  1, 2, 3, 4, 5, 10   => đi tiếp 
1.4. PreSupportListCheck - Lấy tổ đội và kiểm tra rule có tạo checklist được không
{
    "iObjID" : 1026422792,
    "iInit_Status" : 1
}

{
    "data": [
        {
            "StatusCL"0,
            "Supporter""SGTo PhuongNam-10",
            "SubSupporter""300",
            "DeptID"1475,
            "OwnerType"1
        }
    ],
    "StatusCode"200
}

StatusCL (Trạng thái CheckList) 
   1 => "Không tạo được Checklist tự động (Tồn PTC).",
   3 => "Không tạo được Checklist tự động (Tồn Checklist).",
   4 => "Không tạo được Checklist tự động (Tồn ESChecklist).",
   _ => "Không tạo được Checklist tự động.",

   0 => đi tiếp 
   2 => Hợp đồng đang có PTC CDD, vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi tạo CL => đi tiếp 

Supporter (Tổ đội) 
   null => Không tạo được checklist tự động (SubSupporter hoặc Supporter không có dữ liệu).
   !null => đi tiếp 

1. End - Trả về dữ liệu
{{domain}}/ftel-service/v1/api/v1.0/cus-service/htkt-check-auto
{"ObjId":1090025593,"Contract":""}


{
    "Code"200,
    "Message": {
        "Message""Thành công.",
        "ExMessage"null
    },
    "Data": {
        "ResultId"1,
        "Result""Không tạo được Auto-Checklist tự động, vui lòng tạo PreChecklist.",
        "Detail"null
    }
}

 ResultID: 3 ES Checklist, 2 tạo CL tự động, 1 tạo checklist thủ công, -1 thất bại