Trực MBS

 


1. Theo dõi mail, tìm mail sale phản ánh lỗi tới ISC hay MBS

2. Theo dõi queue, đơn hàng trên web-admin product, token 

    http://saleplatform.fpt.net/web-admin/             (product)
       Login
          Telegram : SalePlatform

        /help
        /token
               isc.vudh
          /a 1 Lấy token read stag

    /a 2 Lấy token read product (Nếu ko có quyền nói Haipv cấp cho)

Tìm Queue bị lỗi


Chạy lại queue bị lỗi đó 1 lần
3. Tìm bước xử lý lỗi trong file excel

https://fptcloud-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/haipv7_fpt_com_vn/EQNoA0QCY1lBqIZ90AHTX4UBjGt2YS7p7JAVNJlbAOhviw?e=SOMF14

Không có thông tin tích hẹn, năng lực, tổ đội thi công => xuandt5@fpt.com.vn

4. Forward mail tới người xử lý tương ứngNhận xét