Đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 năm 2018 2019 - đề 6

ĐỀ 6 I.TRẮC NGHIỆM : (5 ĐIỂM) Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình 2 2 1 2 3 2 0 4 4 x x x x x x x        là: A. x  4 B. x x   0 ; 4 C. x  0 D. x x   0 ; 4 Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ quả của phương trình:  8 2  x x . A. 2 8 4  x x B. x  1 0                      C. 2 8 x  D. 2 4 x  Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình 5 3 6 x x    là : A. x 3 B. 3 3 x x        C. x 3 B. x  3 Câu 4 : Nghiệm của hệ phương trình  3 5 2 3 1 3 2 4 2 xz yz z xz yz z xz yz z                    là:  A. 2 38 1 ; ; 7 7 3               B. 2 38 1 ; ; 21 21 3                  C. 2 38 1 ; ; 7 7 3               D. 2 38 1 ; ; 7 7 3           Câu 5 : Tập nghiệm của phương trình  2 2 2 4 5 2 4 1 4 4 4 x x x x x x         là : A. 2 B. 3 C.     D. 4 Câu 6: Phương trình 3x2 = 4x tương đương với phương trình : A. 2 2 2 3 9 4 9 x x x x      B. 2 1 1 3 4 3 4 3 4 x x x x      C. 2 3 . 3 4 . 3 x x x x                                                         D. 2 3 2 4 2 x x x x      Câu 7 : Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm: A. 3 4 0 3 2 1 0 x y x y                    B. 3 4 0 2 6 8 0 x y x y                 C. 9 6 3 0 3 2 1 0 x y x y                      D. Cả 3 câu trên Câu 8: Số nghiệm của phương trình:  4 2 5 0 x x     là:  A.1     B.2 C.3                              D.4  Câu 9 : Tập nghiệm của phương trình  2 3 9 7 2 x x x     là:  A.  S       B. S 1              C. 7 3 S                                     D. 3 2 S               Câu 10 : Nghiệm của hệ phương trình  3 7 0 5 11 0 x y x y             là:  A. 3 5 ; 2 2           B. 3 5 ; 2 2                     C. 3 5 ; 2 2              D. 3 5 ; 2 2           II.TỰ LUẬN: ( 6 ĐIỂM ) Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a. 2 3 5 7 1 2 x x xb. 2 3 3 2 2 3 7 12 x x x x       c. 2 2 3 3 x y x y x y          Câu 2: Định tham số m để phương trình :   2 m x mx m      2 2 1 0    có hai nghiệm  là hai số đối  nhau . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A C A A A D C A A

Nhận xét