API, databse : Ngân

Trang tra cứu chính sách 

  172.20.18.16 mvc.inside.fpt.net
  172.20.18.16 inside.fpt.net #Staging
  172.20.18.252 bp-stag.fpt.net
  172.20.18.252 login-stag.fpt.net


172.20.18.252 bp-stag.fpt.net
test2 / Test@123 


Power point mô tả app
  
MBS-SC-ĐTYC-Tra-cứu-chính-sách-V1.03.0822

Video sau bữa họp đầu
https://www.awesomescreenshot.com/video/10332490?key=b548721b1bde20d8bd803a2f8c45411b

Excel mô tả API :

Excel mô tả API cũ:
https://fptcloud-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/phuongnv35_fpt_com_vn/Eb8mnJWJE3hFsErseC_t0bQB5tngZoCFgZCQXfY3u9Chqw?e=4%3AvZTNdR&at=9&CID=51d04900-5340-0734-108c-b44c44c280cc

    http://saleplatform.fpt.net/web-admin/             (product)

       Login
          Telegram : SalePlatform

        /help
        /token
               isc.vudh
          /a 1 Lấy token read stag

    /a 2 Lấy token read product