Trường Thpt Tx Quảng Trị - Đề Kiểm Tra Một Tiết Chương I - Tổ: Toán Môn: Đại Số 10 Nâng Cao

 


TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I Tổ: Toán Môn: ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO - Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 1 Câu 1 (2 điểm): Cho mệnh đề: “ n , 2 n  2 ” (1). Hãy xét tính đúng-sai (có giải thích) và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề (1). Câu 2(3 điểm): Cho định lý sau: “ Với mọi số tự nhiên n , nếu 3 5 n  là số chẵn thì n là số lẻ.” (1) a) Chứng minh định lý (1) bằng phản chứng. b) Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ”; “điều kiện cần” phát biểu định lý (1). Câu 3 (3 điểm): Cho các tập hợp A   5;3; B x x        | 3 5 a) Tìm A B  , A B  , B A\ , C A B   \  b) Cho tập hợp: C m    1; 6. Tìm m để B C    . Câu 4 (1 điểm): Cho tập      2 D x x x x        | 2 5 6 1 0 ; với m là số thực xét tập   2 E x x m x m        | (2 1) 2 0 . Tìm m để D E  có đúng 3 phần tử và tổng bình phương của chúng bằng 9. Câu 5(1 điểm): Cho a b c , , là các số thực dương có tổng bằng 3. Chứng minh rằng có ít nhất một trong ba số , , ab bc ca c a b lớn hơn hoặc bằng 1. ----------- HẾT ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I Tổ: Toán Môn: ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO - Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 2 Câu 1 (2 điểm): Cho mệnh đề: “  n , 2 n  3 ” (1). Hãy xét tính đúng-sai (có giải thích) và lập mệnh đề phủ định của mệnh đề (1). Câu 2(3 điểm): Cho định lý sau: “ Với mọi số tự nhiên n , nếu5 6 n  là số lẻ thì n là số lẻ.” (1) a) Chứng minh định lý (1) bằng phản chứng. b) Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ”; “điều kiện cần” phát biểu định lý (1). Câu 3 (3 điểm): Cho các tập hợp A   4; 2; B x x        | 2 3 a) Tìm A B  , A B  , B A\ , C A B   \  b) Cho tập hợp: C m     6; 1. Tìm m để A C    . Câu 4 (1 điểm): Cho tập      2 D x x x x        | 2 4 5 1 0 ; với m là số thực xét tập   2 E x x m x m        | (3 1) 3 0 . Tìm m để D E  có đúng 3 phần tử và tổng bình phương của chúng bằng 6. Câu 5(1 điểm): Cho a b c , , là các số thực dương có tổng bằng 3. Chứng minh rằng có ít nhất một trong ba số , , ab bc ca c a b lớn hơn hoặc bằng 1

Nhận xét