Motion glide to - lướt trong 1s tới mục tiêu (ngẫu nhiên, con trỏ chuột, nhân vật)

 


Sự kiện chuyển động liên tục 
   Có 3 loại
      + Random position : chuyển động ngẫu nhiên
      + Mouse-pointer     : chuyển động theo click chuột
      + Sprite                    : Chuyển động đi theo nhân vật Nhận xét