Kiểm Tra 1 tiết Toán 10 Đại số Chương 2 2019 2020 Sở Gd&Đt Bình Dương Trường Thpt Phước Vĩnh

 

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH (Đề thi có 02 trang) KIỂM TRA BÀI 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN – Khối lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh: ..................................................... Số báo danh: ................... I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ? A. 2 10 y x  B. 3 y x x   C. 1 1   x y D. y  x  x 3 Câu 2. Cho A m m B    2 ;4 1 , 1;2   . Tìm m để A B    . A. 1 1 ; 4 2       B. 1; C.   1 ;0 1; 2         D.    ;0 1;    Câu 3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R A. y x    ( 3 2) 4. B. y x    3 2019. C. y x    (3 ) 3.  D. y x    5. Câu 4. Cho hàm số 2 y x x     4 2 có đồ thị là parabol (P). Chọn kết luận đúng. A. (P) có đỉnh I(4;2) B. Hàm số nghịch biến trên  C. (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt D. (P) cắt trục Oy tại một điểm A(2;0) Câu 5. Cho A x x B x x            / 2 0 , / 5 0    . Số các số nguyên thuộc cả hai tập A và B là: A. 5 . B. 3 . C. 8 . D. 6. Câu 6. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề? a)2019 có phải là một số vô tỷ không? b) 2x + 2 = 5. c) 2 là một số hữu tỷ. d) 8 chia hết cho 2. e) Ước gì mình làm đúng hết bài! A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 7. Cho biết x là một phần tử của tập hợp A, xét các mệnh đề sau: (I) xA (II) x A (III)x  A (IV) x  A Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào là đúng? A. I và III B. II và IV C. I và II D. I và IV Mã đề 475 2/2 - Mã đề 475 Câu 8. Tập xác định của hàm số 2 3 2 x y x x     là A.  \ 0;2   B. 0; \ 2 .    C.  \ 0; 2 .    D. 3; .     Câu 9. Cho hàm số 2 y f x ax bx c     ( ) có đồ thị qua các điểm A B C 1; 2 , 2; 3 , 3; 2        . Tính f a b c ( )    . A. 1 B. 3 C. 2 D. 2 Câu 10. Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng: A. 2 y x x   1 B. 3 y x x   2019 C.   2 y x   2 D. y x  II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN Câu 1: (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: 5 ( 1) 1 x y x x     Câu 2. (1.5 điểm) Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau:   2 f x x x     3 2 Câu 3. (1.5 điểm). Xác định hàm số 2 y ax bx c    . Biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(8;0) và có đỉnh I(6;-12). Câu 4. (1.0 điểm) Một của hàng buôn giày nhập một đôi với giá là 40 đôla. Cửa hàng ước tính rằng nếu đôi giày được bán với giá x đôla thì mỗi tháng khách hàng sẽ mua 120  x đôi. Hỏi của hàng bán một đôi giày giá bao nhiêu thì thu được nhiều lãi nhất? ------ HẾ

Nhận xét