Hình 7 C3 bai 5 Định lý

 
   LÝ THUYẾT 


   BÀI TẬP
Đáp án tham khảo 

1a ) -1
1b)  -11/20
1c) 238/165

2a) x= 8/3 hay x= -8/3
2b) x= -7/3

Câu 3


Nhận xét