SỞ GD & ĐT THANH HÓA ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ MÔN THI: TOÁN KHỐI 10 Thời gian làm bài: 90 phút A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) Câu 1. Tính số đo theo độ của góc 6 5 A. 100o B. 120o C.135o D.150o Câu 2. Tìm một vec-tơ chỉ phương  u của đường thẳng d đi qua hai điểm A(3;-2), B(-1;3) A.     4;5  u B.    4;5  u C.    5;4  u D.     4;5  u Câu 3. Tìm tập xác định D của hàm số y  3x  9 A. D     3; B. D   3; C. D     ;3 D. D   ;3 Câu 4. Tìm mệnh đề sai A.sin cos 1 2 2 x  x  B. x x x 2 2 cos 2  cos  sin C. x x 2 cos 2  1 2sin D.sin 2x  sin x cos x Câu 5. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình: 2 1 3 2 3   x  x A. S    2; B. S     3; C. S    3; D.    2, Câu 6. Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng d: 3x-2y-7=0 cắt đường thẳng nào dưới đây? A.d1: 3x+2y=0 B.d2: -3x+2y+9=0 C.d3: -6x+4y-14=0 D.d4: 3x-2y=0 Câu 7. Tìm mệnh đề đúng A. tan      tan B. cos     cos C.sin     sin D. cot     cot Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy, tìm phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(-1;2) và nhận    1;2  n làm một vec-tơ pháp tuyến A. x-2y+5=0 B.x+y+4=0 C.-x+2y-4=0 D. x-2y-4=0 Câu 9. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình    2  x 2x 1  0 A.         ;2 2 1 S B.         ;2 2 1 S C.         ;2 2 1 S D.         ;2 2 1 S Câu 10. Một đường tròn tâm I(3;-2) tiếp xúc với đường thẳng d: x-5y+1=0. Hỏi bán kính đường tròn đó bẳng bao nhiêu? A. 26 B. 6 C. 26 14 D. 13 7 Câu 11. Cho   x   x  2 , 13 12 sin . Tính 1 cos x A. 13 7 B. 13 5  C. 13 18  D. 13 18 Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên m để bất phương trình 0 2 4 5 2 x  mx  m   vô nghiệm? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 B. PHẦN TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 1.(2,0điểm) Giải các bất phương trình sau a) 4 12 0 2 x  x   b) 4 5 1 1 2 x  x   x  Câu 2. (1,0 điểm) Cho              2 , 5 1 sin . Tính cos . ,tan Câu 3. (1,0 điểm) Chứng minh rằng   x x x x x 3 2 2 tan sin cos 1 2 tan cos 2 1      Câu 4. (2,0điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, có A(1;2), B(6;2), C(-3;4) a) Viết phương trình tổng quát của đường cao CH của ABC . b) Tìm tọa độ điểm M thuộc cạnh AB sao cho SABC  SMAC 4 5 Câu 5. (1,0 điểm) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình   3 2 9 3 9 0 2 m  x  x   m   có nghiệm x  3 …………….HẾT……………