Trang 1/2 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Mã đề thi: 132 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM 2019 – 2020 Tên môn: HÌNH HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: ............................. Câu 1: Cho hình chóp S ABC . có SA vuông góc ( ABC). Góc giữa SB với ( ABC) là góc giữa: A. SB và AB . B. SB và BC . C. SB và AC . D. SB và SC Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D .''' ' . Khi đó, vectơ bằng vectơ AB  là vectơ nào dưới đây? A. B A' '  . B. D C' '  . C. CD  . D. BA  . Câu 3: Cho hình chóp S ABC . có ABC là tam giác vuông tại B và SA ABC ⊥ ( ). Gọi AH là đường cao của tam giác SAB , thì khẳng định nào sau đây đúng. A. AH SA ⊥ . B. AH BC ⊥ . C. SC AC ⊥ . D. AB AC ⊥ . Câu 4: Cho hình lập phương ABCD EFGH . có cạnh bằng a . Tính AB EG.   : A. 2 2 2 a . B. 2 a 3 . C. 2 a 2 . D. 2 a . Câu 5: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình thoi tâm O . Biết SA SC = , SB SD = . Khẳng định nào sau đây là sai? A. SO ABCD ⊥ ( ). B. SO AC ⊥ . C. SO BD ⊥ . D. SO SA ⊥ . Câu 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và BC a = . Trên đường thẳng qua A vuông góc với ( ABC) lấy điểm S sao cho 6 2 a SA = . Tính số đo giữa đường thẳng SA và ( ABC). A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° . Câu 7: Cho hình chóp đều S ABCD . có tất cả các cạnh bằng a , điểm M thuộc cạnh SC sao cho SM MC = 2 . Mặt phẳng (P) chứa AM và song song với BD . Tính diện tích thiết diện của hình chóp S ABCD . cắt bởi (P). A. 2 3 5 a . B. 2 4 26 15 a . C. 2 2 26 15 a . D. 2 2 3 5 a . Câu 8: Cho hình lập phương ABCD EFGH . . Góc giữa cặp vectơ AB  và EH  bằng: A. o 0 . B. o 60 . C. o 90 . D. o 30 . Câu 9: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA ABCD ⊥ ( ). Biểu thức nào sau đây đúng: A. SA CD ⊥ . B. SC SB ⊥ . C. BD SC ⊥ . D. SD SB ⊥ . Câu 10: Cho hình hộp ABCD A B C D . ′′′′ . Biểu thức nào sau đây đúng: A. AB AB AA AD ' ' =+ +     . B. AD AB AC ' '' ' = +    . C. AD AB AD AC ' ' =+ +     . D. AC AB AA AD ' ' =+ +     . Câu 11: Cho hình chóp S ABC . có SB vuông góc ( ABC). Góc giữa SC với ( ABC) là góc giữa: A. SC và BC . B. SC và SB . C. SC và AB . D. SC và AC . Câu 12: Tứ diện đều ABCD số đo góc giữa hai véc tơ AB  và AD  . Trang 2/2 - Mã đề thi 132 A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° . Câu 13: Cho hình lập phương ABCD A B C D . ′′′′ . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và A C' '. A. 60° . B. 45° . C. 90° . D. 30° . Câu 14: Cho hình lập phương ABCD A B C D . ′′′′ , góc giữa hai đường thẳng A B′ và B C′ là: A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° . Câu 15: Trong không gian cho đường thẳng ∆ và điểm O . Qua O có mấy mặt phẳng vuông góc với ∆ cho trước? A. 2 . B. 3 . C. Vô số. D. 1. Câu 16: Cho hình chóp S ABC . , gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có: A. SA SB SC SG ++ = 3     . B. SA SB SC SG ++ =     . C. SA SB SC SG ++ = 4     . D. SA SB SC SG ++ = 2     . Câu 17: Cho tứ diện đều ABCD . Tích vô hướng AB CD.   bằng: A. 2 2 a B. 0 C. 2 2 a − D. 2 a Câu 18: Cho hình lập phương ABCD A B C D . ′′′′ . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và AD . A. 90° . B. 60° . C. 45° . D. 30° . Câu 19: Cho hình lăng trụ ABC A B C . ′′′, M là trung điểm của BB′ . Đặt CA a =   , CB b =   , AA c ′ =   . Khẳng định nào sau đây đúng? A. 1 2 AM b c a =+−     . B. 1 2 AM a c b =+−     . C. 1 2 AM b a c =−+     . D. 1 2 AM a c b =−+     . Câu 20: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình thoi, SA vuông góc với đáy. Biểu thức nào sau đây đúng: A. CD SD ⊥ . B. AC SB ⊥ . C. BD SC ⊥ . D. BC SB ⊥ . Câu 21: Cho hình chóp S ABCD . có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng nhau. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. SO ABCD ⊥ ( ). B. SA ABCD ⊥ ( ). C. AD SBC ⊥ ( ) . D. AB SBC ⊥ ( ). Câu 22: Cho hình chóp S ABCD . có SA ABCD ⊥ ( ) và đáy là hình vuông. Khẳng định nào sau đây đúng? A. AC SAB ⊥ ( ). B. SB SBD ⊥ ( ) . C. BC SAB ⊥ ( ). D. AC SAD ⊥ ( ) . Câu 23: Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB a AD a = = 3, 2 , SA vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) , SA a = . Gọi ϕ là góc giữa đường thẳng SC và mp ( ABCD) . Khi đó tanϕ bằng bao nhiêu? A. 11 11 . B. 13 13 . C. 7 7 . D. 5 5 . Câu 24: Cho hình lập phương ABCD EFGH . . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ AB  và EG  : A. 60° . B. 45° . C. 120° . D. 90° . Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng? A. BC SAB ⊥ ( ) . B. AC SBC ⊥ ( ) . C. AB SBC ⊥ ( ) . D. BC SAC ⊥ ( ). ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- 132 1 132 2 132 3 132 4 132 5 132 6 132 7 132 8 132 9 132 10 132 11 132 12 132 13 132 14 132 15 132 16 132 17 132 18 132 19 132 20 132 21 132 22 132 23 132 24 132 25