KIỂM TRA CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH 12 MÃ ĐỀ 005 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề. Câu 1. [2D2-1] Tính: 3 2 1 2 4 2 K 4 .2 : 2     , ta được A. 5 . B. 6 . C. 7 . D. 8 . Câu 2. [2D1-2] Với biểu thức     3 5 2 1 2 1 a a    4 6 . Khi đó cơ số a phải thỏa điều kiện A. a 1. B. 0 1   a . C. 1 1 2   a . D. a 1. Câu 3. [2D2-1] Hàm số y =   4 2 4 1 x   có tập xác định là A.  . B. 0;. C. 1 1 \ ; 2 2         . D. 1 1 ; 2 2       . Câu 4. [2D2-2] Tìm đạo hàm của hàm số   e 2 2 y x  1 trên  . A.   e 1 2 2 y x x 2 1     . B.   e 2 2 y x x e 1     . C.   e 1 2 2 e 1 2 y x     . D.     e 2 2 2 y x x     1 ln 1 . Câu 5. [2D2-2] Tìm điểm cực trị của hàm số   e 2 2 y x  1 trên  . A. x  1. B. x  0 . C. x 1. D. x  2 . Lời giải Câu 6. [2D2-1] Giá trị của biểu thức 2 log 3 A  4 bằng A. 6 . B. 2 . C. 12. D. 9 . Câu 7. [2D2-2] Biết 5 log 3  a , khi đó giá trị của 3 27 log 25 được tính theo a là A. 3 2 a a  . B. 3 2 a . C. 3 2a . D. 3 2 a a  . Câu 8. [2D2-2] Nếu 30 a  log 3 và 30 b  log 5thì A. 30 log 1350 2 2.    a b B. 30 log 1350 2 1.    a b C. 30 log 1350 2 1.    a b D. 30 log 1350 2 2.    a b Câu 9. [2D2-3] Giả sử ta có hệ thức   2 2 a b ab a b    7 , 0 . Hệ thức nào sau đây là đúng? A. 2 2 2 4log log log 6 a b a b    . B. log 2 log log 2 2 2   3 a b a b    . C. 2log log log 2 2 2 a b a b     . D. 2 2 2 2log log log 3 a b a b    . Câu 10. [2D2-3] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau có nghiệm m x x x log 3 12 3 4  x     . A. m  2 3 . B. m  0. C. 3 2 3 12log 5   m . D. 3 m 12log 5 . Câu 11. [2D2-1] Tìm tập xác định D của hàm số   2 y x x    log 6 5 . A. D      ;1 5;   . B. D  1;5 . C. D      ;1 5;    . D. D  1;5. Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM thực hiện Trang 2/10 - Mã đề 005 Câu 12. [2D2-2] Hàm số y =   2 2 2 ex x x   có đạo hàm là A. 2 e x y x   . B.   2 4 4 ex y x x      . C. 2 e x y x    . D. 2 2 e x y x    . Câu 13. [2D2-3.2-2] Tính đạo hàm của hàm số 2 9 x x y   tại điểm x  2 . A.   1 2 3 y  . B.   1 2 5 y  . C.   1 2 9 y  . D.   2 1 2 9 y  . Câu 14. [2D2-3] Hàm số 2 3 1 e x x x y    có giá trị lớn nhất trên đoạn 0;3 là: A. 2 e . B. 1. C. e . D. 3 e . Câu 15. [2D2-4] Bạn Hùng trúng tuyển vào trường đại học A nhưng vì do không đủ nộp học phí nên Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm vay 3.000.000 đồng để nộp học phí với lãi suất 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học bạn Hùng phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0, 25% /tháng trong vòng 5 năm. Số tiền T hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho ngân hàng (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị) là: A. 309604 đồng. B. 232518 đồng. C. 232289 đồng. D. 215456 đồng. Câu 16. [2D2-1] Nghiệm của phương trình 2 1 1 2 0 8 x   là. A. x  2 . B. x  2. C. x 1. D. x  1. Câu 17. [2D2-2] Tìm tập nghiệm S của phương trình     2 0,5 2 log 10 23 log 5 0 x x x      . A. S  7 . B. S  2;9 . C. S  9 . D. S  4;7 . Câu 18. [2D2-2] Tìm tích các nghiệm của phương trình  2 1 2 1 2 2 0    x x      . A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 1. Câu 19. [2D2-3] Phương trình 3 3 3 log log 3 1 0 x x    có tổng các nghiệm bằng A. 81. B. 3 . C. 78. D. 84 . Câu 20. [2D2-4] Tổng các nghiệm của phương trình       2 2 1 2 1 .2 2 1 4 2 x x x x x x       bằng A. 3 . B. 5 . C. 4 . D. 2 . Câu 21. [2D2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 1 2 4 4 5 5 x x                là A.  . B. ;1 . C. 3;. D. 1; . Câu 22. [2D2-1] Tìm tập nghiệm của bất phương trình   2 1 2 log 3 2 1. x x     A. 0;2. B. ;1. C. 0;1 2;3   . D. 0;2 3;7   . Câu 23. [2D2-2] Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình 2 3 10 2 1 1 3 3 x x x                 . A. 0 . B. 1. C. 9 . D. 11. Câu 24. [2D2-2] Bất phương trình 2 3 log log 1 x x   có nghiệm là A. 2 log 6 x  3 . B. 3 log 6 x  2 . C. x  6 . D. 6 log 2 x  3 . Câu 25. [2D2-4] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình 2 2 2 sin cos cos 4 5 .7 x x x   m có nghiệm. A. 6 7 m  . B. 6 7 m  . C. 6 7 m   . D. 6 7 m   . ----------HẾT----------