Trang 1/2 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM MÔN GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 2 MÃ ĐỀ 132 Câu 1: Bất phương trình: log(2 3) log 9 x − > có nghiệm là: A. x > 5 B. x > 3 C. x > 6 D. 2 3 < 0 B. 3 4 m ≥ C. 1 0 4 m − ≤ < D. 1 0 4 m − < < Câu 8: Cho 2 log 14 = a . Tính 49 log 32 theo a được kết quả là: A. 5 2( 1) a − B. 2 ( 1) a − C. 5 ( 1) a − D. 5 2( 1) a + Câu 9: Cho 3 2 log 5 ; log 5 = = a b . Tính 6 log 5 theo a và b được kết quả là: A. a b ab − B. a b ab + C. ab a b + D. a b a b − + Câu 10: Hàm số y x (2 1) π = − có đạo hàm là: A. ( ) 1 y x ' 21 π π − = − B. ( ) 1 y x '2 2 1 π π − = − C. ( ) 1 y x ' 22 1 π − = − D. y x '2 2 1 ( ) π = − π Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình ln 7 ln 3 (−+ ≤ + x x ) ( ) là: A. [2;7) B. (−∞ ∪ +∞ ;2 2; ] [ ) C. (−∞;2) D. (2;+∞) Câu 12: Cho biểu thức log 3 log a a < e thì cơ số a phải thỏa mãn điều kiện nào? A. a > 0 B. a >1 C. a ≥1 D. 0 1 < < a Câu 13: Đạo hàm của hàm số y log x = π , có kết quả là: A. 1 .ln y x π ′ = B. 1 y π x ′ = C. .ln y x π π ′ = D. 1 ln y π ′ = Câu 14: Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây? Trang 2/2 - Mã đề thi 132 A. 2x y = B. 2 y x = log C. 4x y = D. y x = ln Câu 15: Phương trình 2 log ( 3) 3 x − = có nghiệm là: A. x = 8 B. x =11 C. x = 9 D. x = 5 Câu 16: Rút gọn biểu thức 4 0,75 1 1 3 16 8 A − −    = +       được kết quả là: A. A =12 B. A =18 C. A = 22 D. A = 24 Câu 17: Hàm số 5 y x = (sin 3 ) có đạo hàm là: A. ( ) 4 y xx ' 5cos3 sin 3 = B. ( ) 4 y xx ' 3cos3 sin 3 = C. ( ) 4 y xx ' 15cos3 sin 3 = D. ( ) 4 y xx ' cos3 sin 3 = Câu 18: Tính giá trị của biểu thức ( ) log 2 3 P π = π ta được: A. P = 2 B. P = 4 C. P = 8 D. P = 6 Câu 19: Cho a b, là hai số thực dương. Rút gọn biểu thức ( ) 6 3 3 2 4 16 8 . . a b A a b = ta được: A. 3 A ab = B. 2 A ab = C. 2 A ab = D. 4 3 A ab = Câu 20: Cho 1 2 x x , là hai nghiệm của phương trình 2 7. 1 x x e = . Khi đó tổng 1 2 x x + có giá trị là: A. e B. −ln 7 C. 2 D. ln 7 Câu 21: Phương trình 1 3.2 4 8 0 x x− − −= có 2 nghiệm 1 2 x x , . Khi đó 1 2 x x − bằng: A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Câu 22: Nghiệm bất phương trình 4 8 x > là: A. x < 2 B. 3 2 x ≥ C. x > 3 D. 3 2 x > Câu 23: Tìm m để phương trình: 2 lg( ) lg( 1) x mx x m + = +− có nghiệm duy nhất. A. m <1 B. m >1 C. m ≤1 D. m ≥1 Câu 24: Tập xác định của hàm số y xx = − ln (1 ) là: A. (−∞;0) B. (0; 1) C. [0; 1] D. ( ;0] [1; ) −∞ ∪ +∞ Câu 25: Tổng các nghiệm của phương trình : 25 6.5 5 0 x x − += là: A. 1 B. 2 C. 6 D. 3 ----------- HẾT ----------- https://toanmath.com/ mamon made cauhoi dapan GT12C2 132 1 C GT12C2 132 2 C GT12C2 132 3 B GT12C2 132 4 C GT12C2 132 5 C GT12C2 132 6 A GT12C2 132 7 D GT12C2 132 8 A GT12C2 132 9 C GT12C2 132 10 B GT12C2 132 11 A GT12C2 132 12 D GT12C2 132 13 A GT12C2 132 14 A GT12C2 132 15 B GT12C2 132 16 D GT12C2 132 17 C GT12C2 132 18 C GT12C2 132 19 D GT12C2 132 20 D GT12C2 132 21 B GT12C2 132 22 D GT12C2 132 23 B GT12C2 132 24 B GT12C2 132 25 A