Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

 SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT, NĂM HỌC 2018-2019 Môn: TOÁN 10- BÀI SỐ2 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) Số câu của đề thi: 25 câu – Số trang: 03 trang - Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................ Mã đề: 632 Câu 1: Cho hình bình hành ABCD tâm O . Khi đó OA BO + =   A. CD  . B. OC OB +   . C. AB  . D. OC DO +   . Câu 2: Gọi O là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành ABCD . Đẳng thức nào sau đây sai? A. BA CD =   . B. OA OC =   . C. AB CD =   . D. AO OC =   . Câu 3: Cho tam giác đều ABC cạnh a . Khi đó − =   AB CA . A. a . B. 2a . C. 3 2 a . D. a 3 . Câu 4: Cho đoạn thẳng AB và điểm I thỏa mãn + = 3 0    IB IA . Hình nào sau đây mô tả đúng giả thiết này? A. Hình 1 B. Hình 3 C. Hình 4 D. Hình 2 Câu 5: Véctơ tổng MP PN +   bằng A. MP  . B. PN  . C. NP  . D. MN  . Câu 6: Cho hình bình hành ABCD , đẳng thức véctơ nào sau đây đúng? A. BA BD BC + =    . B. AD AB AC + =    . C. CD AD AC + =    . D. AB AC AD + =    . Câu 7: Cho ba điểm A , B , C phân biệt. Có tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ – không có điểm đầu, điểm cuối là hai điểm trong ba điểm A , B , C ? A. 4 . B. 5 . C. 3. D. 6. Câu 8: Cho tam giác ABC và điểm I thỏa mãn IA IB = −2   . Biểu diễn IC  theo các vectơ AB  , AC  . A. 2 3 IC AB AC = +    . B. IC AB AC =− + 2    . C. 2 3 IC AB AC =− +    . D. IC AB AC = + 2    . Câu 9: Cho ∆ABC có trọng tâm G , M là điểm bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng? A. AG AB AC = +    . B. ( ) 2 3 AG AB AC = +    . C. MG AB AC = + 2( )    . D. ( ) 1 3 MG MA MB MC = ++     . Câu 10: Cho hai vectơ không cùng phương a  và b  . Khẳng định nào sau đây đúng ? A. Cả B, C, D đều sai. Trang 2/3- Mã Đề 632 B. Không có vectơ nào cùng phương với cả hai vectơ a  và b  . C. Có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ a  và b  , đó là vectơ 0  . D. Có vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ a  và b  . Câu 11: Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai? A. AD CB =   . B. AD CB =   . C. AB DC =   . D. AB CD =   . Câu 12: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a . Độ dài AD AB +   bằng A. 3 2 a . B. 2a C. 2 2 a . D. a 2 . Câu 13: Cho hình bình hành ABCD ,với giao điểm hai đường chéo là I . Khi đó đẳng thức nào đúng? A. AB BD + = 0    . B. AB CD + = 0    . C. AB IA BI + =    . D. AB AD BD + =    . Câu 14: Cho tứ giác ABCD trên cạnh AB , CD lần lượt lấy các điểm M , N sao cho 3 2 AM AB =   và 3 2 DN DC =   . Tính vectơ MN  theo hai vectơ AD  , BC  . A. 1 2 3 3 MN AD BC = +    . B. 1 2 3 3 MN AD BC = −    . C. 2 1 3 3 MN AD BC = +    . D. 1 1 3 3 MN AD BC = +    . Câu 15: Cho ba lực F MA 1 =   , F MB 2 =   , F MC 3 =   cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F1  , F2  đều bằng 25N và góc AMB = ° 60 . Khi đó cường độ lực của F3  là A. 50 3 N . B. 50 2 N . C. 25 3 N . D. 100 3 N . Câu 16: Cho tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn điều kiện ++= 0     MA BM MC thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào? A. M là trọng tâm tam giác ABC . B. M là điểm sao cho tứ giác ABMC là hình bình hành. C. M thuộc trung trực của AB . D. M là điểm sao cho tứ giác BAMC là hình bình hành. Câu 17: Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng: A. Cùng hướng. B. Cùng hướng và cùng độ dài. C. Có độ dài bằng nhau. D. Cùng phương. Câu 18: M là trung điểm của AB, Khẳng định nào sau đây đúng? A. MA MB + = 0    . B. ( ) 2 3 AM AB AC = +    . C. MA MB =   . D. AM AB AC = +    . Câu 19: Mệnh đề nào sau đây sai? A. ABCD là hình bình hành thì AC AB AD = +   B. Ba điểm A , B , C bất kì thì AC AB BC = +    . C. I là trung điểm AB thì MI MA MB = +    với mọi điểm M . D. G là trọng tâm ∆ABC thì GA GB GC ++ = 0     . Câu 20: Gọi AN CM , là các trung tuyến của tam giác ABC . Đẳng thức nào sau đây đúng? A. 4 2 3 3 = +    AB AN CM . B. 4 4 3 3 = +    AB AN CM . C. 2 2 3 3 = +    AB AN CM . D. 4 2 3 3 = −    AB AN CM . Câu 21: Cho các điểm phân biệt ABCDEF , , , , , . Đẳng thức nào sau đây sai ? A. ++ = ++       AE BF DC DF BE AC . B. ++=++       AB CD EF AF ED BC . C. ++= ++       AC BD EF AD BF EC . D. ++=++       AB CD EF AF ED CB . Câu 22: Khẳng định nào sau đây là đúng A. AB AC CB − =    . B. AC BA BC − =    . C. AB AC BC + =    . D. AB BC AC − =    . Câu 23: Cho tam giác ABC , trọng tâm là G . Phát biểu nào là đúng? A. ++ = 0    GA GB GC . B. ++ = 0    GA GB GC . C. + =    AB BC AC . D. + =    AB BC AC . Câu 24: Cho tam giác ABC , M và N là hai điểm thỏa mãn: BM BC AB = − 2    , CN xAC BC = −    . Xác định x để A , M , N thẳng hàng. A. 2. B. 3. C. 1 . 2 − D. 1 . 3 − Câu 25: Cho tam giác ABC . Tập hợp những điểm M sao cho: +=+     MA MB MC MB là: A. M nằm trên đường trung trực của IJ với I J, lần lượt là trung điểm của AB và BC . B. M nằm trên đường tròn tâm I , bán kính R AC = 2 với I nằm trên cạnh AB sao cho IA IB = 2 . C. M nằm trên đường trung trực của BC . D. M nằm trên đường tròn tâm I ,bán kính R AB = 2 với I nằm trên cạnh AB sao cho IA IB = 2 . _______ Hết _______ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Nhận xét