Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1năm 2018 2019 Trường THPT Chu Văn An

 ƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1, NĂM HỌC 2017-2018 Môn: TOÁN 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) - Họ và tên thí sinh: ...........................................................– Số báo danh : ............................ ĐỀ CHẴN (Dành cho HS có số báo danh chẵn). Câu 1 (3,0 điểm) Xét tính đúng sai, lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau: a)  n N : 2n chia hết cho n. b)   x Zx x : 2 . c) 2    x Qx x : 33 d) 2     n Nn n : 4 30 . e) 3 là số vô tỉ. f) Số 2017 chia hết cho 3. Câu 2. (3,0 điểm). Cho các tập hợp       2 2 3,5,6 , : 4x 5 0 :( 2)( 6) 0 A Bx x Cx x xx              1. Tìm A  BA C , 2. Tìm ( ) \ ,( \ ) A  B CAB C Câu 3. (3,0 điểm) Cho A B Cm D m           3;5 ; 1; ; 1;5 ; 3;2 1        a) Biểu diễn tập hợp A, B trên trục số và tìm giao của chúng b) Tìm m để B   D c) Tìm m để C D  Câu 4. (1,0 điểm) Hãy xác định tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó biết rằng : 2 2 2 2 2 25 4 : 1 12 1 xx x A x xx x                             Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1, NĂM HỌC 2017-2018 Môn: TOÁN 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) - Họ và tên thí sinh: ...........................................................– Số báo danh : ............................ ĐỀ LẺ (Dành cho HS có số báo danh lẻ). Câu I (3,0 điểm) Xét tính đúng sai, lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau. a)  n N : 3n chia hết cho n. b)   x Zx x : 2 . c) 2    x Qx x : 15 d) 2     n Nn n : 5 40 . e) 5 là số vô tỉ. f) Số 2017 chia hết cho 4. Câu 2. (3,0 điểm) Cho các tập hợp       2 2 2 2,3,7 , : 5x 6 0 :(9 )( 3 2) 0 A Bx x C x xx x            1. Tìm A  BA C , 2. Tìm ( ) \ ,( \ ) A  B CAB C Câu 3. (3,0 điểm) Cho A B Cm D m           2;4 ; 2; ; 1;7 ; 3;2 1        a) Biểu diễn tập hợp A, B trên trục số và tìm giao của chúng b) Tìm m để B   D c) Tìm m để C D  Câu 4. (1,0 điểm) Hãy xác định tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó biết rằng : Ax x x x x = Î - + + += { }

Nhận xét