Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1năm 2018 2019 Trường Thpt Chu Văn An

 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Học kỳ I – Năm học 2018-2019 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TOÁN 10NC_BÀI 1 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh:……………….……………………………………Số báo danh:………………………….…... Đề: Câu 1 (2đ): a) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề: 1) Pari là thủ đô của nước Pháp. 2) Không được đi lối này! 3) 5 là số nguyên tố. 4) 4 là số lớn hơn π. b) Cho tập A = abc ; ;  . Tìm tất cả các tập con của A Câu 2 (2đ): Các mệnh đề sau đúng hay sai? Giaỉ thích? Viết mệnh đề phủ định của chúng? a)  x , x chia hết cho x 1 b) 2      xx x ,1 1 Câu 3 (3đ): a) Cho A = 1;2;3;4;5 , B=  2 2 xx x x x : ( 2 3)( 2 8) 0     . Tìm A  BA BA , , \B. b) Cho hai tập hợp A=3;5 và B  2;7. Tìm A  BA BA , , \B. C  A Câu 4 (2đ): Cho các tập hợp A mm    ; 2 và B   1;2, trong đó m là số thực tùy ý. a) Tìm tất cả các giá trị của m để A  B. b) Tìm tất cả các giá trị của m để A  B . Câu 5 (1đ): Chứng minh bằng phản chứng. Cho n. Nếu 5n + 5 là số lẽ thì n là số chẵn. ---------------HẾT--------------- 

Nhận xét