CA-PAM sắp sửa ngưng sử dụng. Thay vào đó sẽ dùng beyond trust
https://huongdan.fpt.net/beyondtrust

Nếu ở nhà , thì phải mở OpenVPN trước


Truy Cập Beyond Trust PAM 

 - Username: Email FPT (Có hậu tố @fpt.com.vn)
 - Password: Password Email FPT
    - OTP : mã 6 số authen G2A


Máy cá nhân vudh ở công ty
Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::41b1:a86:9ebd:e65a%14
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : station.com
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f17b:2ade:8727:cc2%4
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.27.9.128
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.27.9.1

Máy cá nhân Đường ở công ty
172.30.38.32
duongnl
9999

máy server fad Tuấn Nhã
- Server IP: 118.69.164.39 
- Acc Window: Administrator / Pil6IT3eyuTGPwXg
- Acc SQL: sa/@fad@321! / fteloffice/fom@321!