Đại 8 c1 phép chia đa thức cho đơn thúc

 


Nhận xét