Đại 6 c1 b8 Dấu hiệu chia hết của 3 và 5

 

Bài 7. Nhiệt độ là gì? 

Bài 8. GHĐvà ĐCNN là gì ?

Nhận xét