1. Hứng que được thả bằng cốc
2. Úp quả banh bằng cốc có màu tương ứng
3. Hái quả bóng có màu theo tiếng nói của cô. Ví dụ :Yellow

4. Lấy cốc theo con số cô đọc. Ví dụ : 14, nghĩa là lấy cố và 1 úp lên cốc 4 và mang ra ngoài 

5. Dùng dây điều khiển thả quả bóng lăn vào ly có màu tương ứng