Hình chương 3 bài 1 Hai góc đối đỉnh

 

   BÀI TẬP


Câu 1 
Câu 2 

Câu 3 

Câu 4

Câu 5


Nhận xét