4.1 Hợp đồng - NOTOK

 Case : Hợp đồng NOTOK
HĐ SGAAL4885 hiện đã thanh toán và sử dụng dịch vụ từ lâu, tuy nhiên trên app bán hàng SaleClub vẫn ghi nhận là chưa duyệt. Em không thể tạo hợp đồng bán hàng mới mới.


Xử lý 

Dear all,
HĐ đang ghi nhận duyệt NotOk , a/c chị nhờ CUS kiểm tra giúp e.

Mail 
phuocph7@fpt.com.vn
cuonglm26@fpt.com.vn
ftel.cus.ticket@fpt.com.vn

Nhận xét