Case

Dear ISC,
Nhờ anh chị hỗ trợ check giúp những IBB của phòng em có lỗi hay tồn HĐ gì không, hiện tại có những bạn phải chia 4, 5 voucher mới hiện 1 voucher dẫn đến khi phòng còn số lượng ít voucher sẽ không tối ưu được.
Em cảm ơn.
STTTên IBB
1BáchPD
2ThắngHH2
3SơnDN17
4DũngBH6
5QuangNTD2
6TháiNV13
7KhánhCD
8TháiND17
9LâmNV29
10LinhDD17
11TùngNX27

Xử lý 1
Mail ftq.ticket@fpt.com.vn

Xử lý 2

Dear @Nguyen Van Duong (FTEL ISC HCM),
Nhờ Đương check giúp CN các acc bên dưới đang bị vướng EVC trên những mã đơn hàng nào nha

Xử lý 3
dear Ms. Dung,
hiện ibb đang tồn các đơn đã gắn voucher nhưng chưa active:
100KCUOCFPTPLAY   HNIH6KWKP8RX
1TCUOCCOMBOV4     HNIH54D43PTR
1TCUOCCOMBOV4     HNIH68TG17QZ
1TCUOCNETONLYV4   HNIH5BP5BD9Q
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6QFZVMC6
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6ZTXPRPG
1TCUOCCOMBOB2S    HNIH7FB33F6M
1TCUOCCOMBOV4     HNIH57HDT4XW
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6HZQBQDB
1TCUOCCOMBOV4     HNIH5VG7X98M
1TCUOCNETB2S      HNIH7BWVNFD2
1TCUOCNETONLYV4   HNIH7D5NV6WW
1TCUOCNETONLYV4   HNIH7DD7HKZZ
1TCUOCCOMBOV4     HNIH5KC8WB6W
1TCUOCCOMBOV4     HNIH5RP33GMG
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6867DMFR
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6MV4GNGL
2TCUOCCOMBOV4     HNIH6K8927R9
1TCUOCCOMBOV4     HNIH649VCVMD
2TCUOCCOMBOV4     HNIH5GW6VLH7
2TCUOCCOMBOV4     HNIH6WVP6844
CH61GIAMGIA200K   HNIH61V3VR27

Xử lý 4
Dear @Nguyen Van Duong (FTEL ISC HCM)
Nhờ ISC gỡ giúp EVC của các đơn hàng bên dưới giúp cn nhé
100KCUOCFPTPLAY   HNIH6KWKP8RX -> đã lên HĐ HNAAL2285
1TCUOCCOMBOV4     HNIH54D43PTR -> gỡ  EVC
1TCUOCCOMBOV4     HNIH68TG17QZ - -> gỡ EVC
1TCUOCNETONLYV4   HNIH5BP5BD9Q -> gỡ EVC
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6QFZVMC6 gỡ EVC
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6ZTXPRPG -> gỡ EVC
1TCUOCCOMBOB2S    HNIH7FB33F6M gỡ EVC
1TCUOCCOMBOV4     HNIH57HDT4XW -> gỡ EVC
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6HZQBQDB -> HNAAL0293
1TCUOCCOMBOV4     HNIH5VG7X98M -> gỡ EVC
1TCUOCNETB2S      HNIH7BWVNFD2 -> gỡ EVC
1TCUOCNETONLYV4   HNIH7D5NV6WW  gỡ EVC
1TCUOCNETONLYV4   HNIH7DD7HKZZ >gỡ EVC
1TCUOCCOMBOV4     HNIH5KC8WB6W >gỡ EVC
1TCUOCCOMBOV4     HNIH5RP33GMG -> đã lên HNAAE1782
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6867DMFR -> đã lên HNAAS2301
1TCUOCCOMBOV4     HNIH6MV4GNGL gỡ EVC
2TCUOCCOMBOV4     HNIH6K8927R9 ->> HNAAL2901
1TCUOCCOMBOV4     HNIH649VCVMD >gỡ EVC
2TCUOCCOMBOV4     HNIH5GW6VLH7 >gỡ EVC
2TCUOCCOMBOV4     HNIH6WVP6844  >gỡ EVC
CH61GIAMGIA200K   HNIH61V3VR27 -> đã lên HNAAN4575


Xử lý 5
dear Ms. Dung,
yêu cầu đã được hỗ trợ,
em đề xuất nên có tool để FTQ mình thao tác chị nhé!