Banner

Cột trái
danh mục
quảng cáo
khuyến mãi

Cột phải
Nội dung chính cho trang

Chân trang(footer)

Bài tập