Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 1 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 I. LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ Chương I. Số hữu tỷ - Số thực - Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỷ. - Các công thức lũy thừa của một số hữu tỷ. - Tính chất của tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỷ số bằng nhau. - Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ. - Khái niệm số vô tỷ, căn bậc hai. Chương II. Hàm số và đồ thị - Định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận. - Các bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận. - Định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch. - Các bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch. - Khái niệm hàm số, giá trị của hàm số. - Đồ thị hàm số y ax  . II. LÝ THUYẾT HÌNH HỌC: - Hai góc đối đỉnh, đường trung trực của đoạn thẳng - Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song - Hai tam giác bằng nhau, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác - Viết giả thiết, kết luận của bài toán. III. CÁC DẠNG TOÁN. A. THỰC HIỆN PHÉP TÍNH Bài 1. Thực hiện phép tính 5 1 3 ) 6 2 4 a          1 7 ) 0,75 : 3 15 b        7 3 5 ) 12 4 6 c   d) 1 3 12 2 1 3 4 13         Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 2 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 2. Thực hiện phép tính 2 3 11 ) 2 : 4 16 a        3 7 7 ) 2 20 10 b   2 2 3 3 3 c) 3 4 1 2 3       3 3 d) 21 : 7 Bài 3. Thực hiện phép tính   3 2 2 3 5 ) 1 3 4 a                2 3 5 )12 : 4 6 b        7 3 7 4 ) : : 22 11 22 11 c  12 7 13 1 ) 35 4 4 3 d          Bài 4. Thực hiện phép tính a) 3 5 3 7 2 5                 b) 8 15 18 27   c) 4 2 7 5 7 10          d) 2 3,5 7        Bài 5. Thực hiện phép tính a) 6 3. 21 2  b)   7 3 . 12        c) 11 33 3 : . 12 16 5       d) 2 25 3 ( 7) 16 2    e) 1 1 1 0 . 100 ( ) 2 16 3   Bài 6. Thực hiện phép tính bằng cách tính hợp lí: a) 9 4 2.18 : 3 0, 2 25 5               b) 3 1 3 1 .19 .33 8 3 8 3  c) 4 5 4 16 1 0,5 23 21 23 21     Bài 7. Thực hiện phép tính bằng cách tính hợp lí: a) 21 9 26 4 47 45 47 5    b) 15 5 3 18 12 13 12 13    c) 13 6 38 35 1 25 41 25 41 2     d) 2 2 4 12. 3 3         e) 5 5 12,5. 1,5. 7 7                f) 2 4 7 1 . 5 2 4        Bài 8. Tính : a) 2 3 1 7 2        b) 2 3 5 4 6        c) 4 4 5 5 5 .20 25 .4 Bài 9 : Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) a. 12 1 5 1 6 5 1 5 27 4 17 4     h. 3 1 1 3 .27 51 19 8 5 5 8    b. 2 2 3 5 9 : 14,7 1 4 4 25                i.   0 2 3 1 1 2 3 2 : 8 2 4                  Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 3 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 c. 3 5 1 1,25 7 4 7          j. 3 2 1 1 1 1 25 2 5 5 2 4                    d. 2 2 7 2 2 : 3 15 3 5               k. 3 0,04 0, 25 11,3 5    e. 1 5 1 5 23 : 13 : 3 7 3 7                l. 1 121 15 2 3 11          f. 12 5 6 6 12 3 4 5 2 3 4 3 2 9 8 3       m.   5 1 1 5 5 0,49 1 0,4 81 3 2                  g. 3 2 2 1 5 2 : : 4 7 3 4 7 3                  B. DẠNG TOÁN TÌM X Bài 1. Tìm x, biết: a. 2 1 1 4 36 x         f.   1 5 1 2 0 3 x x           b. 1 1 3 5 7 3 x    g. 2 : 6 4 3 x   c. 3 2 1 5 5 3 7 21 x x x            h.   3 5 2 7 2     x d. 1 3 2 3 5 x   i. 5 1 90 2 1 x x    e. 0, 2 2,3 1,1    x j. 3 14 1 9 2 x    Bài 2. Tìm x, biết: 1 3 ) 4 4 a x   3 2 29 ) 4 5 60 b x   1 5 ) 2x - 3 6 c   3 1 ) 2 : 4 2 d x   11 2 3 ) 12 3 8 e x   f ) 2x 1 5   Bài 3. Tìm x, biết: a) 1 4 4 3 x   b) 2 6 3 7     x c) 4 1 5 3   x . d) 2 x  16 Bài 4: Tìm x ( chuyên “dạng toán Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ”) a) 4 3 5 4 x   ; b) 1 2 6 2 5    x ; c) 3 1 1 5 2 2 x    ; Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 4 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 d) 2 - 2 1 5 2 x    ; e) 0, 2 2,3 1,1    x ; f)      1 4,5 6, 2 x g) 2 3 11 5 4 4 x    h) 4 2 3 5 5 5 x    j)    1 4x 13,5 2 4 i)    1 1 1 x 5 5 5 k)      22 1 2 1 x 15 3 3 5 m)      2,5 3x 5 1,5 C. DẠNG TOÁN DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU – TOÁN TỈ LỆ THỨC Bài 1. Tìm x, y biết. ) à 14 2 5 x y a v x y     ) à 8 7 5 x y b v x y    Bài 2. Tìm x, y, z biết ) à 56 2 5 7 x y z a v x y z      ) à 2x 12 3 5 8 x y z b v y z      Bài 3. Tìm x, y, z biết: a. 6 3 y z x   và 2 3 4 24 x x z    d. 6 10 15 x y z   và x y z    90 b. 1,1 1,3 1,4 x y z   và 2 5,5 x y   e. 1 3 5 2 4 6 x y z      và 5 3 4 50 z x y    c. ; 4 3 5 3 x y y z   và x y z    100 f. 2 3 5 x y z   và xyz  30 Bài 4: Cho x,y là hai đại lượng tỷ lệ thuận, điền vào ô trống các số thích hợp x -1 -2 -0,5 5 11 2 f 4 6 8 Bài 5: Biết 2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4 a, Tìm hệ số tỷ lệ k của y đối với x. b, Viết công thức biểu diển y theo x c, Tính giá trị của y khi x= 9 ; x= 15 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 5 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 6: Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch và khi x= 6 thì y= 10 a, Tìm hệ số tỷ lệ nghịch của y đối với x. b, Hãy biểu diễn y theo x. c, Tính giá trị của y khi x= 5; x= 12. Dạng toán lời văn: Bài 1: Cho biết 10 người có cùng năng suất làm việc thì sẽ xây xong một căn nhà trong 6 tháng. Hỏi với 15 người có cùng năng suất như trên sẽ xây xong căn nhà đó trong thời gian bao lâu? Bài 2: Để làm xong một công việc trong 5 giờ cần 12 công nhân. Nếu tăng số công nhân thêm 8 người thì thời gian hoàn thành công việc giảm đi mấy giờ? (Biết năng suất của mỗi người là như nhau) Bài 3: Ba nhóm học sinh có 39 em. Mỗi nhóm phải trồng một số cây như nhau. Nhóm 1 trồng trong 2 ngày. Nhóm 2 trồng trong 3 ngày. Nhóm 3 trồng trong 4 ngày. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh biết mỗi học sinh trồng được số cây bằng nhau. Bài 4: Hai nhóm công nhân làm hai công việc như nhau. Nhóm 1 làm xong trong 10 giờ. Nhóm 2 làm xong trong 8 giờ. Tính số người của mỗi nhóm biết nhóm 2 nhiều hơn nhóm 1 là 1 người và năng suất mỗi người là như nhau. Bài 5: Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 3 : 5 : 7. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 105 triệu đồng và số tiền lãi được chia đều theo tỉ lệ góp vốn. Bài 6: Ba đội máy cày làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong ba ngày. Đội thứ hai cày xong trong 5 ngày và đội thứ ba cày xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy? Bài 7: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 2 máy? Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 6 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 8: Lớp 7A, 7B, 7C trồng được 387 cây. Số cây của lớp 7A trồng được bằng 11 5 số cây của lớp 7B trồng được. Số cây của lớp 7B trồng được bằng 35 17 số cây của lớp 7C trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Bài 9: Khi tổng kết cuối năm người ta thấy số học sinh giỏi của trường phân bố ở các khối 6, 7, 8, 9 theo tỉ lệ 1,5; 1,1; 1,3 và 1,2. Tính số học sinh giỏi của mỗi khối, biết rằng khối lớp 8 nhiều hơn khối 9 là 3 học sinh giỏi. Bài 10. Tính diện tích của một hình chữ nhật biết các cạnh của nó tỷ lệ với 7; 5 và chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Bài 11. Tính chu vi của một tam giác biết 3 cạnh của nó lần lượt tỷ lệ với 7; 5; 3 và cạnh lớn nhất dài hơn cạnh bé nhất 12cm. Bài 13. Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỷ lệ là 4: 5 :6. Số tiền lãi được chia tỷ lệ với số đóng góp. Tính tiền lãi của mỗi đơn vị biết rằng tổng số tiền lãi của đơn vị thứ hai và thứ ba hơn tiền lãi của đơn vị thứ nhất là 8,4 triệu đồng Bài 14: Hai lớp 7Avà 7B lao động trồng cây, biết rằng số cây của hai lớp 7A và 7B tỷ lệ với 3; 5 và tổng số cây của hai lớp trồng được là 64 cây. Tính số cây của mổi lớp. Bài 15: Tìm số học sinh tiên tiến của 3 lớp 7A, 7B, 7C, biết rằng số học sinh tiên tiến của ba lớp 7A, 7B, 7C tỷ lệ với 6; 5; 4 và tổng số học sinh tiên tiến của 3 lớp là 45 em. Bài 16: Biết 18 công nhân xây xong ngôi nhà hết 75 ngày. Hỏi 15 công nhân (với cùng năng suất như nhau) xây xong ngôi nhà hết bao nhiêu ngày? Bài 17: . Hai thanh kim loại nặng bằng nhau và có khối lượg riêng tương ứng là 3g/cm3 và 5g/cm3. Thể tích của mỗi thanh kim loại nặng bao nhiêu biết tổng thể tích của chúng là 8000cm3. Bài 18. Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h hết 3 giờ 15 phút. Hỏi chiếc xe đó chạy từ A đến B với vận tốc 65 km/h hết bao nhiêu thời gian? Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 7 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 19 . Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ, hỏi 8 người với (cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng hết bao nhiêu giờ? Bài 20: Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ,biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7,8 (g/cm3) và của chì là 11,3(g/cm3) D. DẠNG TOÁN HÀM SỐ - ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài 1: Cho hàm số y f x x 2 3      a, Tính f f f 3 ; 0,5 ; 0    ( ). b, Tìm x biết f x  7.  Bài 2: Cho hàm số y f x x 2 2      a, Tính f(-2) ; f(0,5); f(2). b, Tìm x biết f x  14.  Bài 3: Cho hàm số y ax  (a khác 0) a, Tìm hệ số a biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A2;4 . b, Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được. Bài 4: Cho hàm số y x 2   a, Vẽ đồ thị hàm số. b, Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: M 3;6 , N   2; 4 , P0,5; 1 .   Bài 5: Cho hàm số y ax  đi qua điểm A4;2 a. Xác định hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số đó b. Cho B C   2; 1 , 5;3    . Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không? Bài 6: Cho hàm số y f x x     2 và   18 y g x x   . Không vẽ đồ thị của chúng, em hãy tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 8 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 7: Cho hàm số 1 y x 3   a. Vẽ đồ thị của hàm số b. Trong các điểm M N P   3;1 , 6,2 , 9; 3      , điểm nào thuộc đồ thị hàm số. Bài 8: Tìm giá trị của a trong mỗi trường hợp sau đây. a.Biết rằng điểm 7 ; 5 A a      thuộc đồ thị hàm số 7 2 y x  . b. Biết rằng điểm B b 0,35; thuộc đồ thị hàm số 1 7 y x  . E. CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC Các dạng toán thường gặp: 1/ Chứng minh 2 tam giác bằng nhau. 2/ Chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau 3/ Chứng minh song song. 4/ Chứng minh tia phân giác. 5/ Chứng minh vuông góc. Các cách chứng minh thường được áp dụng trong chương trình toán 7: 1/ Chứng minh tam giác bằng nhau theo các trường hợp đã học. 2/  Để chứng minh 2 góc bằng nhau: Ta thường chứng minh : - 2 góc đó là 2 góc tương ứng của 2 tam giác bằng nhau. - 2 góc đó là 2 góc so le trong, 2 góc đồng vị của 2 đường thẳng song song.  Để chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau: Ta thường chứng minh: - Hai đoạn thẳng đó là 2 cạnh tương ứng của 2 tam giác bằng nhau. Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 9 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 370 4 3 2 1 4 3 2 1 B A b a 3/ Chứng minh song song - Chứng minh 2 góc so le trong bằng nhau. - Chứng minh 2 góc đồng vị bằng nhau. - Chứng minh 2 góc trong cùng phía bù nhau. - Chứng minh cùng song song với đường thẳng thứ 3. 4/ Chứng minh tia phân giác: Chứng minh 2 góc đó bằng nhau. 5/ Chứng minh vuông góc: - Chứng minh góc tạo bởi hai đường thẳng đó bằng 900 . ( Chứng minh 2 góc bằng nhau, mà tổng 2 góc đó lại bằng 1800 => mỗi góc = 900) - Chứng minh vuông góc với 1 trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia. BÀI TẬP Bài 1: Cho hình 1 biết a//b và  A4 = 370. a) Tính  B4 . b) So sánh  A1 và  B4 c) Tính  B2 . Bài 2. Cho hình vẽ biết a//b: Chứng minh OA vuông góc với OB Bài 3. Cho hình vẽ a) Giải thích vì sao a // b b) Tính D biết  C =1200 55 35 b a O A B a b D C B A Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 10 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 4: Cho ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh a)    ABM ECM b) AB//CE Bài 5: Cho ABC có  B=  C. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Chứng minh rằng: a) ADB = ADC b) AB = AC. Bài 6: Cho góc xOy khác góc bẹt. Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H thuộc tia Ot, kẻ đường vuông góc với Ot, nó cắt Ox và Oy theo thứ tự là A và B. a) Chứng minh rằng OA = OB; b) Lấy điểm C thuộc tia Ot, chứng minh rằng CA = CB và OAC =OBC . Bài 7. Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, C. Trên tia Oy lấy hai điểm B,D sao cho OA = OB, AC = BD. a) Chứng minh: AD = BC. b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: EAC = EBD c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy, OE  CD Bài 8: Cho tam giác ABC với AB = AC. Lấy I là trung điểm BC. Trên tia BC lấy điểm N, trên tia CB lấy điểm M sao cho CN=BM. a/ Chứng minh ABI ACI   và AI là tia phân giác góc BAC. b/ Chứng minh AM=AN. c) Chứng minh AI BC. Bài 9: ChoABCvuông ở A và AB =AC. Gọi K là trung điểm của BC. a) Chứng minh: AKB = AKC b) Chứng minh: AK BC c) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC //AK   Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 11 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC. Qua A vẽ đường thẳng d sao cho B và C nằm cùng phía đối với đường thẳng d. Kẻ BH và CK vuông góc với d. Chứng minh: a) AH = CK b) HK= BH + CK Bài 11: Cho tam giác ABC có 3 góc đều nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD. a/ Chứng minh BC và CB lần lượt là các tia phân giác của các góc ABD và ACD. b/ Chứng minh CA = CD và BD = BA. c/ Cho góc ACB = 450.Tính góc ADC. d/ Đường cao AH phải có thêm điều kiện gì thì AB // CD. Bài 12: Cho tam giác ABC với AB = AC. Lấy I là trung điểm BC. Trên tia BC lấy điểm N, trên tia CB lấy điểm M sao cho CN=BM. a/ Chứng minh ABI ACI   và AI là tia phân giác góc BAC. b/ Chứng minh AM=AN. c) Chứng minh AI BC. Bài 13: Cho tam giác ABC có góc A bằng 900. Đường thẳng AH vuông góc với BC tại .Trên đường vuông góc với BC lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD a) Chứng minh AHB = DBH b) Hai đường thẳng AB và DH có song song không? Vì sao c) Tính góc ACB biết góc BAH = 350 Bài 14: Cho góc x0y nhọn , có 0t là tia phân giác . Lấy điểm A trên 0x , điểm B trên 0y sao cho OA = OB . Vẽ đoạn thẳng AB cắt Ot tại M a) Chứng minh :    AOM BOM b) Chứng minh : AM = BM Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 12 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 c) Lấy điểm H trên tia 0t. Qua H vẽ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt 0x tại C, cắt 0y tại D. Chứng minh : OH vuông góc với CD . Bài 15: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD. a) Chứng minh: AD = BC. b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: EAC = EBD. c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy. Bài 16: Cho ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của BC. Chứng minh rằng. a) ADB = ADC b) ADBC Bài 17: Cho ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh a) ABM=ECM b) AB//CE Bài 18: ChoABCvuông ở A và AB =AC.Gọi K là trung điểm của BC. a) Chứng minh : AKB = AKC b) Chứng minh : AK BC  c ) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC //AK Bài 19: Cho ∆ ABC có AB = AC, kẻ BD  AC, CE  AB ( D thuộc AC , E thuộc AB) Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh : a) BD = CE b) ∆ OEB = ∆ ODC c) AO là tia phân giác của góc BAC . Bài 20 : Cho  ABC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm M sao cho CM = CB. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = CA a) Chứng minh  ABC = DMC b) Chứng minh MD // AB   Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 13 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 c) Gọi I là một điểm nằm giữa A và B. Tia CI cắt MD tại điểm N. So sánh độ dài các đoạn thẳng BI và NM, IA và ND Bài 21 : Cho tam giác ABC, M, N là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của tia NM xác định điểm P sao cho NP = MN. Chứng minh: a) CP//AB b) MB = CP c) BC = 2MN Bài 22: Cho ABC , M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm N sao cho MC = MN. a. Chứng minh NB // AC b. Trên tia đối tia BN lấy điểm E sao cho BN = BE. Chứng minh: AB = EC c. Gọi F là trung điểm của BC. Chứng minh A, E, F thẳng hàng Bài 23: Cho ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại K. a. So sánh AK và KE b. Chứng minh EK BC  c. Chứng minh: BK là đường trung trực của đoạn thẳng AE Bài 24: Cho góc xOy, phân giác Om, A Om  , H là trung điểm của OA. Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với OH, đường thẳng này cắt Ox, Oy tại B và C. a. Chứng minh:    OHB AHB b. Chứng minh: AB // Oy c. Chứng minh: AC // Ox. d. Chứng minh: AO là tia phân giác góc BAC. Bài 25: Cho ABC , AK là đường trung tuyến. Kẻ AM AC  và AM = AC; AN AB  và AN = AB. (M, B ở về hai phía của AC; N, C ở về hai phía của AB). Trên tia AK lấy điểm P sao cho K là trung điểm của AP. a. Chứng minh: AC // BP b. Chứng minh:    ABP NAM c. Chứng minh: AK MN  Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 14 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 26: Cho ABC , tia Ax đi qua trung điểm M của cạnh BC. Kẻ BE, CF vuông góc với Ax E,F Ax  . Chứng minh rằng: a.    BME CMF b. ME = MF c. CE = BF d. CE // BF; BE // CF Bài 27: Cho ABC có AB = AC. Tia phân giác góc A cắt BC tại D. a. Chứng minh:   ABD ACD b. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A vẽ tia Cx BC  . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C vẽ tia Ay // BC. Chứng minh yAC ABC    c. Chứng minh: AD // Cx d. Gọi I là trung điểm của AC, K là giao điểm của hai tia Ay và Cx. Chứng minh I là trung điểm của DK. Bài 28: Cho ABC có  0 A 90  , AB = AC, gọi K là trung điểm BC. a. Chứng minh    AKB AKC b. Chứng minh AK BC  c. Từ C kẻ đường vuông góc với BC tại C cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh: EC // AK. d. Chứng minh: CB = CE Bài 29: Cho ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AC, trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB. a. Chứng minh AD = BC b. Chứng minh CD AC  c. Đường thẳng qua B song song với AC cắt tia DC tại N. Chứng minh:    ABM CNM Bài 30: Cho  ABC có 3 góc nhọn. Vẽ về phía ngoài của ABC các ABK vuông tại A và CAD vuông tại A có AB = AK ; AC = AD. Chứng minh: a)  ACK =  ABD b) KC  BD Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 15 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO Bài 1: Tìm GTLN của biểu thức 2002 2003 A x   Tìm GTLNcủa của biểu thức: 1 3 4 2   x x . Bài 2: Tìm x, y nguyên biết 1 1 3 x y 6   Bài 3: So sánh 300 2 và 200 3 Bài 4: So sánh: 20 2009 và 10 20092009 . Bài 5: Tính tỉ số B A , biết: 1 1 1 1 1 1 ... 2 3 4 2007 2008 2009 A        2008 2007 2006 2 1 ... 1 2 3 2007 2008 B       Bài 6: Chứng minh rằng: 2 2 2 2 2 2 2 2 9 .10 19 ... 3 .4 7 2 .3 5 1 .2 3     < 1 Bài 7: Tìm GTLN,GTNN của các biểu thức: a)   4 A x    3 2 5 b) B  5 2 7 x  c) 5 1 2 C   x  d) 2009 1 2005 D x    e) 2 E ( 3) 4    x f) x x    3 2 Bài 8: Tìm x nguyên để mỗi biểu thức sau nhận giá trị nguyên a) 1 3 5    x x A b) 3 1    x x B c) 3 1 3 1    x x C Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 16 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (Đề 1) Câu 1: (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây và ghi vào bài làm của mình chữ cái đứng trước câu trả lời đó. 1) Kết quả của phép tính 4 1 12 5    là: A. 12  6 B. 12  8 C. 12 8 D. 12 6 2) Biết rằng 4 5 3 x   . Giá trị của x bằng: A. 3  20 B. 4 15 C. 2 D. -2 3) Cho ABC và MNP như hình vẽ Ta có đẳng thức sau: A. góc A = góc M C. góc M = góc B B. góc M = góc C D. góc A = góc N 4) Giá trị của biểu thức M  3  2,5  5  1,5 là: A. 4 B. 1 C. -6 D. -3 5) Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là: A. 1 B. 6 C. 8 D. 4 B A C M N P Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 17 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 6) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. f(-1) = 3 B. f(0) = 1 C. f( 2 1 ) = 1 D. f(2) = 3 1 Câu 2: (1,5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau a)          5 6 4 3 2 1 b) 0 1 2 3 3 9 9 729         Câu 3: (1,5 điểm) Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 5; 9. Tính độ dài mỗi cạnh của một tam giác đó biết rằng cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất 14m. Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC, có góc A = 900. Tia phân giác BE của góc ABC ( E  AC ). Trên BC lấy M sao cho BM=BA. a) Chứng minh BEA  BEM b) Chứng minh EM  BC c) So sánh góc ABC và góc MEC Câu 5: (1 điểm) Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức sau là số nguyên: 1 2 1    n n P Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 18 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Đề số 2 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM). Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau Câu 1: Kết quả của phép tính: 2 3 2 1 . 2 1             bằng: A. . 2 1 2       B. 3 2 1 .       C. 5 2 1 .       D. 2 1 Câu 2: Cho 7 4 x y  và x – y = 12 thì giá trị của x và y là: A. x = 19, y = 5 B. x = 18, y = 7 C. x = 28, y = 16 D. x = 21, y = 12 Câu 3. Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: A. 8 3 B. 2 1 C. 5 7  D. 3 10 Câu 4. Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nếu: A. y = a x B. y = ax C. y = ax ( với a  0) D. x y = a Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = - 3x khi đó f(2) bằng A. 6 B. – 6 C. 2 D. - 2 Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong: A. Bằng nhau B.Bù nhau C.Kề nhau D. Kề bù. Câu 7. Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 thì góc C bằng: A. 1000 B.900 C. 800 D.700 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 19 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Câu 8: Cho HIK và MNP biết H M ˆ ˆ  ; ˆ ˆ I N . Để HIK =MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây: A. HI = NP B. IK = MN C. HK = MP D. HI = MN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM) Bài 1: Tính (hợp lý nếu có thể) (1,25 điểm) a) 8 3 2 8 3 2   b) 3 1 .8 5 2 3 1 .33 5 2  Bài 2 : Tìm x: (1,25 điểm) a) 10 21 . 5 3  x  b) 5 4 20  x Bài 3: (1 điểm) vẽ đồ thị cuả hàm số y = 2x. Bài 4: (1 điểm) Cho biết 2 mét lưới B40 nặng khoảng 6 kg. Hỏi nhà bạn Lan cần rào mảnh vườn 100 mét thì cần bao nhiêu kg lưới cùng loại. Bài 5 (3 đ)Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD=AB, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC. a) Chứng minh rằng : BE = CD. b) Chứng minh: BE // CD. c) Gọi M là trung điểm của BE và N là trung điểm của CD. Chứng minh: AM=AN. Bài 6/ (0,5 đ) Tìm a,b,c biết : a b c 4 3 3 2 2 1   và a b – 15  . Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 20 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 3) Phần I.Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời,trong đó chỉ có một phương án đúng.Hãy chọn phương án đúng(ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn) Câu 1. Kết quả của phép tính 3 1 3. 3 2       là: A. 1 2 B. 1 2  C. 1 8 D. 1 8  Câu 2. Giá trị của x trong đẳng thức x - 0,7 = 1,3 là: A. 0,6 hoặc -0,6 B. 2 hoặc -2 C. 2 D. -2 Câu 3. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được cho trong bảng x -2 y 10 -4 Giá trị ở ô trống trong bảng là: A.-5 B. 0,8 C.-0,8 D. Một kết quả khác Câu 4. Cho hàm số y = f(x) = 1- 4x.Khẳng định nào sau đây là đúng? A.f(-1) = -5 B. f(0,5) = 1 C.f(-2) = 9 D.f(0) = 0 Câu 5. Số 36 có căn bậc hai là: A. 6 B. -6 C. 6 và -6 D. 2 6 Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng? Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài d. Số đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d là: Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 21 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 A.1 B.2 C.3 D.vô số Câu 7. Cho tam giác ABC có A = 200,  0 B 120 . Số đo của  C là: A. 800 B. 300 C. 1000 D. 400 Câu 8. Khẳng định nào sau đây là sai? Nếu hai đường thẳng a, b vuông góc với nhau tại O thì suy ra: A. a và b cắt nhau B. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt C. a là đường trung trực của b D. a và b tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh Phần II. Tự luận (8 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh: a) 11 24 - 5 41 + 13 24 + 0,5 - 36 41 b) 23 1 4 . 7 5 - 13 1 4 : 5 7 Câu 2: (2 điểm) Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp. Câu 3: (3điểm) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD. a) Chứng minh: AD = BC. b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh:  EAC =  EBD. c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy. Câu 4.Tìm các giá trị của x,y thỏa mãn:   2011 2012 2 27 3 10 0 x y     Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 22 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 4) Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng.Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đúng trước phương án được lựa chọn) Câu 1: Nếu x  9 thì có giá trị bằng A. 3 ; B. 3 ; C. 81; D. 81 Câu 2: Cho 12 4 x 9  .Giá trị của x là: A. x  3; B. x  3; C. x  27 ; D. x  27 Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng: A.   8 8    2 2 ; B. 3 2 6 3 9          ; C. 4 1 1 2 16         ; D.   2 3 5     2 2   Câu 4. Cho hàm số y = f(x) = 1 – 4x .Khẳng định nào sau đây đúng ? A. f(-2) = 9; B. f( 1 2 ) = 1; C.f(-1) = -5; D.f(0) = 0. Câu 5. Công thức nào dưới đây không thể hiện x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch? A. 2x = 1 2y ; B. y = 5x; C.xy = 8; D. 7 = 2 xy Câu 6: Cho 3 đường thẳng m,n,p. Nếu m//n, p n thì: A. m//p; B. m p; C. n//p; D. m n. Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng: A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. B. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau. C. Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau. Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 23 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 D. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Câu 8: Cho ABC và MNP , biết: A M  ,   B N . Để    ABC MNP theo trường hợp góc – cạnh – góc (g-c-g) thì cần thêm yếu tố nào: A. AB MN  ; B. AB MP  ; C. AC MN  ; D. BC MP  . Phần II. Tự luận (8 điểm) Câu 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính: a) 3 2 17 3 : 4 3 4 4         ; b)     2 2 7 11 5 . 5 . 45 45    Câu 2 (2 điểm): Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 40km/h hết 4 giờ 20 phút.Hỏi chiếc ôtô đó chạy từ A đến B với vận tốc 50km/h hết bao nhiêu thời gian? Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC có A = 900 và AB = AC.Gọi K là trung điểm của BC a) Chứng minh AKB = AKC và AK  BC b) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.Chứng minh EC // AK. c) Tính góc BEC Bài 4 (1 điểm): Cho 2 a = 5 b = 7 c .Tìm giá trị của biểu thức A = 2 a b c a b c     Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 24 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 5) I. Trắc nghiệm (2đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng 1) Cho 1 0, 75 1 4 x    . Giá trị của x bằng A. 1 B. -1 C. – 1,5 D. -2 2) Hệ thức sau là đúng:               3 2 3 5 2 2 2 3 3 6 2 5 2 .3 . 3 3 .3 .3 . 3 3 .3 . 3 3 .3 . 3 3 A B C D            3) Cho hàm số   2 y f x x x    2 2 ;Tính 1 2 f        có kết quả là : A.0 B. 1 2  C. 1 2 D. 3 2  4) Công thức nào dưới đây thể hiện x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch A.y = a – x B. y = ax C. a = 1 xy D. y = 2 x 5) Cho   ABC MNQ, biết AB = 5cm. Cạnh có độ dài 5cm của MNQ là : A. Cạnh MN B. Cạnh NQ C. Cạnh MQ D. Không có cạnh nào 6) Cho một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo thành là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 25 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 7) Kết quả của biểu thức 1 5 4. 8 6 7          là A. 3 4  B. 1 4 C. 1 4  D.-3 8, Cho tam giác MNQ có ˆ 0 0 ˆ N Q   60 ; 40 .Hai tia phân giác của Nˆ và Qˆ cắt nhau ở K. Số đo góc NKQ là A. 500 B. 900 C. 1000 D. 1300 II. Tự luận (8đ) Câu 1 (2đ) : a, Tìm x biết 3 2 3 4 5 20  x b, x   1 9 7 Câu 2 (2đ) : Đồ thị hàm số y=ax là đường thẳng đi qua M (-2; 1) a) Hãy xác định hệ số a b) Tìm tọa độ của các điểm B, Q đều thuộc đồ thị của hàm số trên, biết hoành độ của B là 4, tung độ của Q là 3 Câu 3 (1đ): Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức sau có giá trị nguyên 3 2 1 n A n    Câu 4 (3đ) : Cho góc nhọn xOy. Lấy M là một điểm nằm trên tia phân giác Ot của góc xOy. Kẻ MQ   Ox(Q Ox) ; MH Oy H Oy   ( ) a) Chứng minh MQ = MH b) Nối QH cắt Ot ở G. Chứng minh GQ = GH c) Chứng minh QH OM  Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 26 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 6) Phần 1 –Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn) Câu 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = -3 thì y = 8. Hệ số tỉ lệ là: A. -3. B. 8. C. 24. D. -24. Câu 2. Kết quả của phép tính      4 2  2 .  2 .  2 là : A.   6  2 B.   8  2 C.   7  2 D.   8  8 Câu 3. Cho hàm số y = f(x) = 4x – 10, f( 2) bằng: A. 2. B. -2. C.18. D. -18. Câu 4. Trong mặt phẳng toạ độ,cho các điểm A(0;1),B(2;1),C(3;0),D(1;3). Điểm nào nằm trên trục hoành Ox? A. điểm B B. điểm A C. điểm C D. điểm D Câu 5. Cho y =f(x) = 2x2 -3.Kết quả nào sau đây là sai? A.f(0) = -3 B.f(2) =1 C.f(1) = -1 D.f(-1) = -1 Câu 6 . Cho ABC = MNP. Biết rằng gócA= 0 50 , góc B = 0 70 . Số đo của góc P là : A. 0 60 . B. 0 70 C. 0 50 . D. Một kết quả khác Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 27 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. B. Một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. C. Ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. D. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành hai góc sole trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau. Câu 8. Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai : A. Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau. B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh. Phần 2- Tự luận (8 điểm) Bài 1: Thực hiện phép tính (1,5đ) a) 1 3 11 1 12 12 15 12 71 10     b) 2 1 3 4. 3 2 4         Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 28 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Bài 2: Tìm x, biết (1,5đ) a) 3 7 1 2 3 4 x    . b) 3 1 1 4 2 4 x          . c) 1 1 2 1 2 3 x    . Bài 3: (2đ).Tính số học sinh của lớp 7Avà lớp 7B, biết rằng lớp 7Aít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai 7Avà 7B là 8 : 9. Bài 4 (2đ): Cho tam giác ABC có góc A = 900. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của góc B cắt AC tại M. a/ Chứng minh ABM = EBM. b/ So sánh AM và EM. c/ Tính số đo góc BEM. Bài 5: (1đ). Chứng tỏ rằng: 87 – 218 chia hết cho 14. Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 29 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 7) Phần I : Trắc nghiệm khách quan *Điền dấu “x” vào ô thích hợp với nội dung các câu sau: Câu Nội dung Đúng Sai 1 x là số thực thì x cũng là một số hữu tỉ. 2 Với mọi x  Q ta luôn có x ≥ -x 3 Nếu b c e f  thì bc = ef 4 25 49 25 49    5 Nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 6 Nếu ba đường thẳng a, b, c thỏa mãn: a//b, b//c thì a//c *Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau 7) 3 1 3 .3 3       = A. 9 B. 1 3 C. 1 D. 3 8) 2 ( 4)  = A. 4 B. -4 C. 16 D. -16 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 30 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 9). Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -2x: A.(5;10) B. (5;-10) C.(10;5) D.(10;-5) 10) Tam giác ABC có góc A bằng góc B và cùng bằng 200 thì số đo góc C bằng: A.600 B. 800 C. 1200 D.1400 11) Cho các tam giác DEF và MNP như hình vẽ. Khi đó ta có : ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ A D M B D P C E N D F M . . . .     Phần II . Tự luận Câu 1 (1đ) Thực hiện phép tính: a)         2 1 2 1 : 4 25 3 3 b) 3 3 3 10 2.5 5 55   Câu 2 (1 đ) Tìm x biết: a)         1 1 2 x 2 3 b)    4 1 3 x 5 2 4 Câu 3 (1,5 đ) Biết đồ thị hàm số y = bx đi qua A(3; 2) a, Tìm hệ số b và vẽ đồ thị của hàm số đó. b, Biết đồ thị của hàm số trên đi qua hai điểm D và E với hoành độ của D là -1,5 và tung độ của E là 4. Hãy tìm tọa độ của các điểm D và E. Câu 4 (3đ). Cho tam giác ABC. Từ trung điểm M của BC, kẻ MD // AB (D thuộc AC) và ME // AC (E thuộc AB) . Chứng minh rằng: P E N F D M Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 31 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 a. Góc ACB bằng góc EMB. b. Tam giác EBM bằng tam giác DMC. c. Tam giác EDM bằng tam giácCMD d. ED = ½ BC Câu 5 (0,5đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: H = x x    3 4 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 32 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 8) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn) Câu 1: Nếu x  2 thì x2 bằng: A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 Câu 2: Kết quả của phép tính 36.32 bằng: A. 34 B. 38 C. 312 D. 316 Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau: A.    9 3 B. 9 3   C.    9 3 D.    9 9 Câu 4: Số 7 20 là kết quả của phép tính: A. 9 1 20 5  B. 7 1 20 5  C. 11 1 20 5  D. 1 1 4 5  Câu 5: Kết quả của biểu thức 1 5 4. 8 16 7          là : A. 3 4  B. 1 4 C. 1 4  D. -3 Câu 6: Trong các điểm sau: M(0; -1); N( 1 1 ; 3 3  ); P( 1 ;0 2 ); Q( 1 ;1 2 ), điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số y = 2x - 1 ? A. điểm M B. điểm N C. điểm P D. điểm Q Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 33 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Câu 8 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường thẳng cho trước? A. 1 B. 2 C. 2 D. vô số Phần II. Tự luận (8 điểm) Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau: a) 2 1 1 2 . .16 4 4       b) 2 2 2 2 3 39 7 91   Câu 2: (2,5 điểm). Cho đồ thị của hàm số y = (m - 1 2 )x (với m là hằng số) đi qua điểm A(2;4). a) Xác định m; b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a. Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD. a) Chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD. b) Chứng minh rằng CA = CD. Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 34 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Đề số 9 Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Hãy chọn rồi viết vào bài làm của em chữ cái đứng trước phương án trả lời em cho là đúng của mỗi câu hỏi sau 1. Kết quả phép tính (- 0,2)3 . (- 0,2)2 là A. (- 0,2)5 B. (- 0,2)6 C. (0,2)6 D. (0,2)5 2. Giá trị x thoả mãn đẳng thức ( 3x – 5)3 = - 27 là A. 2 3  B. 2 3 C. 3 2 D. 3 2  3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = - 5x ? A. ( 1;0) B. ( 1; - 5) C. ( - 5 ; 1) D. (2; - 5 ) 4. Cho hàm số y = - 3x2. Khi đó f( - 2) bằng A. - 12 B. 12 C. 6 D. – 6 5. Nếu x = 9 thì x bằng A. 9 B. 3 C. 18 D. 81 6. Cho 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng, số cặp góc đồng vị được tạo thành là A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 7. Cho ABC vuông ở A, ABC = 600. Gọi CM là tia phân giác của ACB ( M  AB). Số đo AMC bằng Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 35 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 A. 300 B. 600 C. 750 D. 150 8. Cho hình vẽ Số cặp tam giác bằng nhau trên hình là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 II. Tự luận Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số y = 1 2 x a, Vẽ đồ thị hàm số b, Biết điểm M (-4;m) thuộc đồ thị hàm số đã cho. Tìm m Câu 2 (1,5 điểm). Một tam giác có 3 cạnh tỉ lệ với 2; 3; 7. Biết chu vi tam giác là 24cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó. Câu 3 (3,5 điểm ). Cho ABC có BAC  = 900. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D sao cho BD = AH. a, Chứng minh: AHB = DBH b, Chứng minh: AB // DH c, Tính ACB biết BAH = 350 Câu 4 (1 điểm). Cho 2 2 2 2 3 3 4 a b a b    . Tính a b . H D C B A Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 36 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 10) I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 1. Kết quả của phép tính: ( - 0,2)3.(- 0,2 )2 là: A. ( - 0,2)5 B. ( - 0,2)6 C. ( 0,2)6 D. ( 0,2)5 2. Giá trị của 49 9 bằng: A. 49 3 B. 7 9 C. 7 3 D. 7  3 3. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 3 thì: A. y = 3.x B. y = x 3 C. y = 3 x D. x = 3.y 4. Cho hàm số y = - 3.x khi đó f(2) bằng: A. 6 B. (-6) C. 2 D. -2 5. Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị hàm số: y = -5.x A. (1;0) B. (1;-5) C. (-5;1) D. (2;-5) 6. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là nội dung tiên đề ơclit: A. Cho một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó: B. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thăng đó C. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó D. Qua hai điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thăng song song với đường thẳng đó. Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 37 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 7. Cho hình vẽ: .ABH = ACH theo trường hợp bằng nhau nào dưới đây? A. Cạnh – cạnh – cạnh C. Góc- góc – góc B. Cạnh – góc - cạnh D. Góc – cạnh – góc 8. Trên hình vẽ góc A3 bằng góc nào? A. B B. ACH C. A1 D. E Phần II: Tự luận 8 điểm Câu 1 ( 2 điểm ): Thực hiện phép tính. 3 2 ................. 4 7 19 1 1 1 1 , .2,5 0,25 ,25. 2 15 12 20 5 5 2 2 a b                           Câu 2 ( 2 điểm ): a, Tìm x biết 3 5 2 4 x     b, Tìm 3 số x, y, z biết rằng: 2 3 5 x y z   và x y z    90 Câu 3( 3 điểm ): Cho tam giác ABC có AB = AC. Kẻ BD vuông góc với AC; CE  AB (D  AC; E  AB ). Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh: a, BD = CE b, OEB = ODC c, AO là tia phân giác của BAC  Câu 4 ( 1 điểm ) : Tìm n để biểu thức sau là số nguyên 3 2 1 n P n    A E C B H 3 1 2 d ( ) Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 38 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 11) I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ) Câu 1: Kết quả phép tính     4 3   3 . 3 là: A.   12 3 B.   7 3 C. 12 9 D. 7 9 Câu 2: Nếu a  2 thì a bằng: A. 6 B. 8 C. 32 D. 4 Câu 3: Từ tỉ lệ thức a c b d  , với a b c d , , , 0  , có thể suy ra: A. a d c b  B. b d a c  C. a b d c  D. a d b c  Câu 4: Cho haøm soá : y = 2x - 1. f(2) có giá trị là: A. 3 B. 2 C. 4 D. -3 Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng: A.    7,5 7,5 B. 7,5 7,5   C.   7,5 0 D.   7,5 7,5 Câu 6: Cho ΔABC biết A = 40 ; B = 60  0 0  , thì số đo góc C bằng : A. 0 60 B. 0 100 C. 0 40 D. 0 80 Câu 7: Nếu a // b và m a thì: A. m // b B. m  b C. a  b D. m // a Câu 8 : Nếu a  b vaø c  b thì: Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 39 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 A. a // c B. b //c C. a  c D. b  c II.TỰ LUẬN: ( 8đ) Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính: (bằng cách hợp lí neáu coù theå) a) 3 5 4 8   b) 4 3 4 3 5 .15 5 .2 13 41 13 41  c) 2 1 1 7 4 6. : 2 . 3 4 16 21                 Bài 2: (0,5đ) Tìm x và y biết : 12 8 x y  và x y  16 Bài 3: (1,5đ) Tìm x bieát : a ) 1 2 3 4  x  b) 3 5 23 1 6 12 2 x          Bài 4: (1đ) Ba bạn An, Huơng, Duơng có tổng cộng 90 viên bi, số bi của ba bạn An, Huơng, Duơng lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4. Tính số bi của mỗi bạn? Bài 5: (2.5đ) Cho tam giác ABC gọi M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm N sao cho: MC = MN. Chứng minh rằng: a) ∆AMN = ∆BMC. b) AN // BC c) ∆NAC = ∆CBN Bài 6 : (0.5đ) Tính nhanh: A = 1 1 1 1 1 ....... 1.2 2.3 3.4 18.19 19.20      Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 40 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 c y d 145 140 E H I (Đề 12) I .TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Câu 1 : Biết x – 3 6 4         thì giá trị của x bằng : A. 3 7  B. 3 1 2 C. 6 1 2 D. Một kết quả khác . Câu 2: Cho 11 15 22 a b c   và a + b – c = - 8 A . a = 22 , b = -30 , c= -22 B a = 22 , b = 30 , c = 22 C. a = -22 , b = -30 , c = -44 D. a = 22 , b = 30 , d = 44 . Câu 3 : Hai đường thẳng song song là; A . Hai đường thẳng không có điểm chung . C. Cả a , b đều đúng B.Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau D. Cả a b đều sai . Câu 4 : Cho hình bên , biết c // d . Số đo góc E bằng : A . y = 700 C. 800 B. y = 65 0 D. 750 Câu 5: Kết quả của phép tính 3 5 5 4  là : A / 3 4 B/ 25 12 C / 12 25 D / 4 3 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 41 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 Câu 6:Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là : A/ (-5)6 B/ (-5)5 C/ 256 D/(-25)6 Câu 7: Cho  ABC =  MNE . Biết  = 400 ; Bˆ = 800 khi đó số đo của góc E là : A/ 500 B/ 700 C/ 600 D/ Một kết quả khác Câu 8: Trong hình vẽ bên cho biết a // b , giá trị của x bằng : A/ 400 B / 500 C/ 900 D/1400 II. TỰ LUẬN : Bài 1: (2 Điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể). a) 5 7 5 16 5 + + 0,5 + 27 23 27 23  b) 1 4 1 4 35 :( ) 45 :( ) 6 5 6 5    c) 2 3 1 3: . 36 2 9         Bài 2 : (1 Điểm). Tìm x biết: a) 4 28 7 x   b) 4 2 3 5 5 5 x    Bài 3 : (2 Điểm) Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao a b x 1400 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 42 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng số máy đội thứ hai nhiều hơn số máy đội thứ ba là 3 máy. Bài 4: (3 Điểm) Cho ΔABC có  0 A = 90 . Kẻ AH vuông góc với BC (HBC). Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho BD = AH. Chứng minh rằng: a)ΔAHB = ΔDBH b) AB // DH c) Tính ACB , biết  0 BAH = 35 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 43 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề 13) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau đây): Câu 1: Trong các số hữu tỉ sau số nào biểu diễn số hữu tỉ 4  3 A / 15 12 B / 32 24  C / 28  20 D / 36  28 Câu 2: Kết quả làm tròn số 9,1483 đến chữ số thập phân thứ nhất là : A/ 9,1 B/ 9,15 C/ 9,148 D/ Kết quả khác Câu 3: Cho ba đường thẳng a , b , c : A/ Nếu a // b , b // c thì a // c B/ Nếu a  b , b // c thì a // c C/Nếu a  b , b  c thì a  c D/ Nếu a // b , b // c thì a  c Câu 4: Cho 2 6 3 ?  . Số thích hợp để điền vào dấu ? là: A/ 9 B/ –8 C/ 12 D/ -9 Câu 5 : Từ tỉ lệ thức d c b a  có thể suy ra : A/ b d c a  B / c d a b  C / c d b a  D / c b d a  Câu 6: Nếu a b và b//c thì : A/ a c B/ a//b C/ b//c D/ a//c Câu 7: Cho ∆ABC, biết góc  = 300, Bˆ = 700 thì góc C có số đo là: A / 300 B / 700 C / 1000 D / 800 Câu 8: Để a // b thì góc x bằng : A / 300 a b 1200 x Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 44 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 B / 600 C / 1200 D /1800. II. PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: ( 1,5 đ) Thực hiện phép tính: (hợp lí nếu có thể) a) 0.5 11 6 23 4 11 5 23 4 1     5 4 3 1 39 5 4 3 1 b)19    9 5 : 9 8 9 7 )       c   Bài 2: (1 đ) a) Cho hàm số y =f(x) =3x-1. Hãy tính: 1 2 f        ; f 5 b) Vẽ đồ thị của hàm số 1 3 y x  Bài 3: (1,5 đ) Tìm x , y , z bieát : 2 5 7 x y z   vaø x + z – y = 20 Bài 4: (3đ) Cho ΔABC có  0 A = 90 . Kẻ AH vuông góc với BC (HBC). Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho BD = AH. Chứng minh rằng: a) ΔAHB = ΔDBH b) AB // DH c) Tính ACB , biết  0 BAH = 35 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 45 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề số 14) I. Trắc nghiệm : (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau đây: *Câu 1: Trong caùc phaân soá sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 2 3  ? A. 3 6 B. 3 6  C. 4 6 D. 4 6 *Câu 2: Trong caùc soá sau, soá naøo laø soá voâ tæ ? A. 3 2 B. 10 3  C. 0,3(8) D. 5 *Câu 3: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì : (chọn câu nào sai) A) Hai góc góc so le trong bằng nhau. B) Hai góc đồng vị bằng nhau. C) Hai góc trong cùng phía phụ nhau. D) Hai góc trong cùng phía bù nhau. *Câu 4: Cho đẳng thức sau: 12 3 2  x , hỏi x là giá trị nào trong các kết quả sau: a/ 4 b/ 6 c/ 36 d/ 18. *Câu 5: Cho biết 9 8 x y  và x+y = -17 , giá trị của x và y là: A. x = 8; y = 9 B. x = -8; y =-9 C. x = 9; y = 8 D. x =-9; y =-8 *Câu 6: Nếu a//b và b c thì : (chọn câu nào đúng) A. a c B . a b C. b//c D. a//c *Câu 7: Cho tam giác ABC biết 0 ˆ A  82 ; 0 ˆ B  46 . Tính được số đo của góc C là : Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 46 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 A. 340 B. 440 C. 460 D. 540 *Câu 8: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng phân biệt a và b như hình vẽ. Cặp góc nào ở vị trí đồng vị : II. Tự luận : (7 điểm) *Bài 1: ( 1,5 đ) Thực hiện phép tính : a) 2 8 1 : 5 7 5         b) 7 5 13 : 4 6 12        c) 3 1 3 1 .26 .44 4 5 4 5  *Bài 2: (1đ) a) Cho hàm số y =f(x) =3x – 2. Hãy tính: 1 3 f       ; f 2 b) Vẽ đồ thị của hàm số 1 3 y x  *Bài 3: (1,5đ)Tìm hai số x và y , biết 3 2 x y  và x + y = 45 *Bài 4: (3đ) Cho Tam giác ABC vuông tại A, kẻ tia phân giác BD (DAC) của góc B, kẻ AI vuông góc BD (IBD), AI cắt BC tại E. a) Chứng minh :  BIA =  BIE b) Chứng minh : BA = BE c) Chứng minh :  BED vuông. 4 3 2 1 4 3 1 2 b a c B A A/ A ;B1 2   B/ A ;B3 2   ; C/ A ;B2 2   ; Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 47 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề 15) I/ TRẮC NGHIỆM : Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền vào chỗ trống: Câu 1: Kết quả của phép tính 2 3 . 3 4              3 là: A. 1 2 B. 1 2  C. 1 8 D. 1 8  Câu 2: Giá trị của y trong đẳng thức y - 0,6 = 2,4 là: A. 1,8 hoặc -1,8 B. 3 hoặc -3 C. 3 D. -3 Câu 3: Các cặp số hữu tỉ nào dưới đây bằng nhau ? A. 3 4  và 12 16 B. 14 15 và 4 5 C. 4 9 và 8 13 D. 4 7 và 3 5 Câu 4: Dãy số 5 5 5 5 ; ; ; 14 2 8 11     được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là : A) 5 5 5 5 ; ; ; 14 11 8 2     B) 5 5 5 5 ; ; ; 14 2 8 11     C) 5 5 5 5 ; ; ; 2 8 11 14     D) 5 5 5 5 ; ; ; 14 8 2 11     Câu 5: Cho tam giaùc ABC biết 0 ˆ ˆ B C  62 . Tính được số đo của góc A là : A. 560 B. 570 C. 580 D. 600 Câu 6: Trong các câu sau, câu nào sai? A) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh. B) Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó. C) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 48 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 D) Hai góc so le trong thì bằng nhau. Câu 7: Cho tam giác MNP có góc M = 700, góc N = 500 Số đo của góc P là: A. 800 B. 600 C. 1200 D. 1000 Câu 8: Câu khẳng định nào sai: Nếu hai đường thẳng m , n vuông góc với nhau tại A thì suy ra: A. m và n cắt nhau B. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt C. m là đường trung trực của n D. m và n tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh II/ TỰ LUẬN: (7đ) Bài 1: (1,5đ) Thực hiện phép tính (Tính hợp lý): a) 9 23 - 7 40 + 14 23 + 1,7 - 33 40 b) 8 2 3 . 7 5 - 3 2 3 : 5 7 Bài 2: (1đ) Tìm y biết: a) 2 3 y - 1 2 = 3 4 b) 1 3 y  - 1 16 = 1 9 Bài 3: (1,5 đ) : Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 4; 6; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 340 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp. Bài 4: (3đ) Cho AOB = 700. Trên tia OA lấy điểm M, trên tia OB lấy điểm N sao cho OM = ON. Trên tia MA lấy điểm E, trên tia MB lấy điểm F sao cho ME = NF. a) Chứng minh: Tam giác EON bằng tam giác F OM. b) Gọi giao điểm của NE và NF là I . Chứng minh : EMI  = FNI . c) Chứng minh :  IME =  I N F d) Tính góc IOM?. Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 49 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề 16) I. Trắc nghiệm (2 đ): Hãy đáp án đúng nhất trong các câu sau đây: Câu 1: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? A. 7 6 B. 5 18 C. 13 14 D. 17 32 Câu 2: Trong các số sau đây, số nào là số vô tỉ? A. 25 B. – 0,235 C. 7 D. 1,5(3) Câu 3: Kết quả nào sau đây sai? A. 36 = 93 B. 36 = 18 C. 26 > 62 D. 43 = 82 Câu 4: Kết quả nào sau đây sai? Từ tỉ lệ thức a c b d  với a, b, c, d  0, ta có thể suy ra: A. a b c d  B. a b d c  C. b d a c  D. c d a b  Câu 5: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b tại hai điểm A và B (hình vẽ). Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây: Câu 6: Cho đường thẳng d cắt hai đường thẳng song song a và b tại hai điểm M và N (hình vẽ). Cho biết M1   530 thì N ? 3   A. 530; B. 370 C. 1370 ; D. 1270 Câu 7: Chọn câu trả lời đúng: Nếu a c và b  c thì : A. A B 4 4    ; B. A B 1 2    ;C. A B 2 4    ; D. A B 3 3    . a N d M 1 4 1 3 2 2 3 4 b 4 3 2 1 4 3 1 2 b a c B A Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 50 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 A. a b B. a // b C. b // c D. Cả A, B, C đều sai. Câu 8: Cho tam giác MNP, biết N 45 ,P 55  0 0    thì góc ngoài tại đỉnh M bằng: A. 800 B. 900 C. 1000 D. 1100 II. Phần tự luận (7 đ): Bài 1(2 đ): Thực hiện phép tính: a) 4 2 7 5 7 10          b) 2 3 4 1 4 4 : + : 3 7 5 3 7 5                 Bài 2: Tìm hai số x và y , biết 5.x = 3.y và x + y = – 16 Bài 3: Cho hàm số y = f(x) = 3x – 1. Hãy tính: f(1) và f(– 1) ; Bài 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AE = AC. a) Chứng minh : DE = BC. b) Chứng minh: DE // BC. c) Từ E kẻ EH vuông góc với BD (H  BD ). Trên tia đối của tia HE lấy điểm F sao cho HF = HE. Chứng minh : AF = AC. Bài 5: Cho ab = c2 . CMR : 2 2 2 2 a c a b c b    ----- Hết ----- Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 51 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề 17) I/ Phần trắc nghiệm (4 điểm): Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ( 3  2 ) ? A. 6  4 B. 4 6  C. 9  4 D. 4 9  2. Cách viết nào dưới đây là đúng ? A.  5 = -(-5) B.  5 = -5 C. -  5 = 5 D. - 5 = 5 3. Kết quả của phép tính 52.53 là: A. 56 B. 55 C. 255 D. 256 4. Nếu x = 9 thì x bằng: A. 9 B. 81 C. 18 D. 3 5. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y =2x. A. (1;3) B. (-1;2) C. (1;2) D. (1;-2) 6. Tính chất của hai góc đối đỉnh là: A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh B. Hai góc đối đỉnh thì bằng 900 C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau D. Hai góc bằng 900 thì đối đỉnh 7. Cho ∆MNP như hình vẽ Số đo là . A. 1200 B. 1050 C. 1100 D. 1000 8. Trong một tam giác vuông, tổng số đo hai góc nhọn bằng: A. 1800 B. 1200 C. 600 D. 900 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 52 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 II/ Phần tự luận (6 điểm): Bài 1 : Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận khi x = 6 thì y = 4 a. Tìm hệ số tỉ lệ K của y đối với x b. Hãy biểu diễn y theo x c. Tìm giá trị của y khi x = 9 Bài 2 Thực hiện phép tính. a. 15 11 .(-24,8) - 15 11 .75,2 b. (-2)2 + 36 - 9 + 25 Bài 3. Vẽ đồ thị hàm số y = - 1 2 x Bài 4. Cho ΔABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD. a. Chứng minh ΔAMB = ΔDCM b. Chứng minh AB // DC Bài 5: Tìm GTNN của biểu thức: A = x(x + 2) + 2(x - 3 2 ) ---------------------------------------------- Hết --------------------------------------------- Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 53 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề 18) A-Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D, chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng . Câu 1 . Kết quả của phép tính 3 5 5 4  là : A . 3 4 B . 25 12 C . 12 25 D . 4 3 Câu 2 . Kết quả của phép tính 37 : 32 là : A . 314 B . 35 C . 15 D . 39 Câu 3 . Từ tỉ lệ thức d c b a  có thể suy ra : A. b d c a  B . c d a b  C . c d b a  D . c b d a  Câu 4 . Nếu x = 3 thì x2 bằng : A. 9 B. 36 C. 81 D. 18 Câu 5 . Để hai đường thẳng c và d song song với nhau ( hình 1 ) thì góc x bằng : A . 300 B . 600 C . 1200 D . 600 hoặc 1200 Câu 6: Tính số đo y trong hình vẽ bên? A. 400 B. 900 C. 1500 D. 600 II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Tìm x (Hình 1) c d 1200 x 1500 900 y Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 54 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 a/ 1 11 2 4 x   b/ 12 1 5 6 13 13    x Bài 2: (2,0 đ) Ba lớp tham gia trồng cây trong vườn trường: 3 1 số cây trồng được của lớp 7A bằng 4 1 số cây trồng được của lớp 7B và bằng 5 1 số cây trồng được của lớp 7C. Biết số cây trồng được của lớp 7C nhiều hơn số cây trồng được của lớp 7A là 28 cây, tính số cây trồng được của mỗi lớp? Bài 3 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = AC. Qua đỉnh A kẻ đường thẳng xy sao cho xy không cắt đoạn thẳng BC . Kẻ BD và CE vuông góc với xy (D  xy , E xy ) a) Chứng minh : DAB ACE   b) Chứng minh : ABD = CAE c) Chứng minh : DE = BD + CE Bài 4 (0.5 điểm): Cho 4 3x  2y = 3 2z  4x = 2 4y  3z . Chứng minh rằng: 2 x = 3 y = 4 z . Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 55 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề 19) A / PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 đ) I/ Chọn phương án trả lời đúng nhất của mỗi câu sau và ghi vào giấy thi: Câu 1: Nếu 15 2 5  x thì x bằng : a/ 6 b/ 3 c/ 3 2 d/ 2 3 Câu 2: Nếu x  4 thì x bằng : a/ 4 b/ 2 c/ 8 d/ 16 Câu 3: Số nào sau đây là số vô tỉ : a/ 3 b/ 100 c/ -1, (23) d/ 3 1 Câu 4: Biểu thức (-5)8 . (-5) 3 được viết dưới dạng một lũy thừa là : a/ 2511 b/ (-5)24 c/ (-5) 11 d/ (-5)5 Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) = x2 -1. Ta có f (-1) = ?a/ -2 b/ 0 c/ -3 d/ 1 Câu 6: Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt . Nếu a b và b  c thì : a/ a không cắt c b/ a  c c/ a//c d/ cả a và c đều đúng Câu 7 : Góc xAC là góc ngoài của  ABC tại đỉnh A thì : a/    xAC  B C b/    xAC  BAC C c/   xAC  BAC d/ 0  90  xAC Câu 8 :  CDE và  HIK có CD = HI ; DE = IK thì  CDE =  HIK khi : a/ CE = HK b/   D  I c/ cả a và b d/ a hoặc b Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 56 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 II/ Xác định tính đúng (Đ) , sai ( S ) trong các khẳng định sau và ghi vào giấy thi : Câu 1: Nếu hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì chúng là hai số bằng nhau hoặc đối nhau. Câu 2: Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hữu tỉ . Câu 3: Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 4 thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 4. Câu 4: Hai góc chung đỉnh và có số đo bằng nhau là hai góc đối đỉnh. B / PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Thực hiên phép tính: a/ 5 2 2 1 5 3    b/                5 3 : 7 2 28 5 3 : 7 2 16 c/ 3 2 4 125 5 .25 Bài 2 : Tìm x biết : a/ 0,1 x - 2 1 = 0,75 b/ 1 3 1  x  Bài 3 : Lan và Ngọc định làm nước mơ từ 5 kg mơ . Theo công thức cứ 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường . Lan bảo cần 6 kg đường ,còn Ngọc bảo cần 6,25 kg đường . Theo em ,ai đúng ? Vì sao ? Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc với BC ( H  BC ). Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = AH a/ Chứng minh  AHB =  DHB b/ Chứng minh BD CD c/ Cho 0  60  ABC . Tính số đo góc ACD Bài 5: Tìm x biết (x – 7)x+1 – (x – 7)x+11 = 0 Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 57 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 (Đề 20) Phần I (2 đ) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Hãy chọn phương án đúng (Viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được chọn) Câu 1: Kết quả phép tính 6 4 2 3 .3 .3 là: A: 12 27 B: 48 3 C: 12 3 D: 48 27 Câu 2: Giá trị x thoả mãn đẳng thức (3 1) 27 3 x    A: 3 2 B: 3 4 C: - 3 4 D: - 3 2 Câu 3: Số 2 (5) có căn bậc 2 là: A: 2 (5) = 5 B: 2 (5) = -5 C: Số 2 (5) không có căn bậc 2 D: 25 = 5 và - 25 = -5 Câu 4: Cho hàm số y = ( ) 3 2 f x  x  ta có: A: f (0)  3 B: f (2)  1 C: f (1)  2 D: Cả ba câu trên đều đúng Câu 5:Điểm có toạ độ sau đây không nằm trên đường thẳng y  2x A: (0;0) B: (-1;2) C: (-2;-4) D: (-2;4) Câu 6: Nếu a là số hữu tỉ thì: A: a cũng là số tự nhiên B: a cũng là số nguyên C: a cũng là số vô tỉ D: a cũng là số thực Câu 7: Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn đường thẳng AB nếu: A: xy AB  B: xy đi qua trung điểm AB C: xy AB  tại A hoặc B D: xy AB  và đi qua trung điểm AB Câu 8: trong các hình : hãy chọn cặp tam giác bằng nhau: Tổng hợp: Toán Họa: 0986 915 960 Trang 58 | ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ 1 – TOÁN 7 A: ∆PQR=∆PQS S R B. ∆PTQ=∆SRT C: ∆STP=∆RTQ T D: ∆SRP=∆SRQ P Q Phần II: TỰ LUẬN Câu 1: (2 đ) Đồ thị hàm số x a y  đi qua M(2;-3) a, Xác định hệ số a b, Trong các điểm sau đây điểm thuộc đồ thị hàm số N(-1;6) P( ;18 3 1 ) Câu 2: (2,5đ) Ba đội máy san đất làm 3 khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ 2 làm trong 6 ngày, đội thứ 3 hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? Biết rằng số máy đội thứ nhất nhiều hơn đội máy thứ 2 là 2 máy ( năng suất các máy như nhau) Câu 3: (3,5đ) Cho ∆ABC có AB = AC kẻ BD vuông góc với AC; CE vuông góc với AB( DAC;E AB). Gọi O là giao điểm BD và CE. Chứng minh: a, BD = CE b, ∆OEB = ∆ODC c, AO là tia phân giác của góc BAC Câu 4: Cho a, b, c là 3 số thực khác 0, thoả mãn điều kiện: a b c b c a c a b c a b         Tính giá trị biểu thức P = 1 1 1 b a c a c b                  