5 5 5 5 5 5 HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Tìm Kiếm Tài năng Toán học trẻ Đề thi gồm 06 câu hỏi, in trên 01 trang giấy. Thời gian làm bài 120 phút. 1. Hình vẽ bên là một hình tháp gồm 15 ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô một số tự nhiên sao cho không kể các ô trong hàng dưới cùng thì số ghi trong mỗi ô bằng tổng hai số ghi trong hai ô liền dưới nó. Ví dụ, có thể điền số tự nhiên vào hình tháp như sau. 1 3 1 3 1 4 4 4 4 8 8 8 16 16 32 Thầy Thuận muốn một cách điền thỏa mãn yêu cầu trên mà có đúng 5 số chẵn. Em hãy chỉ ra một cách điền giúp thầy Thuận. 2. Có một tấm thẻ ghi số 0, hai tấm thẻ ghi số 1, một tấm thẻ ghi số 5, một tấm thẻ ghi số 7 và một tấm thẻ ghi số 8. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khi đặt sáu tấm thẻ này trên cùng một hàng? 3. Cho ABCD là một hình vuông. E, F, G, H lần lượt là các điểm chính giữa của các cạnh AB, AD, BC, và CD. Biết rằng diện tích hình vuông ABCD bằng 120 cm2 , tính diện tích phần tô đậm. B A C D E G F H 4. Thầy Dư có 4 đồng xu khác nhau. Trên mỗi mặt của từng đồng xu có ghi đúng một chữ cái. Biết rằng từ những đồng xu này, thầy Dư có thể xếp được các từ sau H O I , T O A N , T I N , T A I , N A N G Hãy xác định các cặp chữ cái viết trên từng đồng xu. 5. Chia hình có đường viền in đậm sau đây thành ba hình giống hệt nhau bằng cách cắt theo đường lưới ô vuông. Hai hình được coi là giống hệt nhau nếu chúng có thể chồng khít lên nhau. 6. Trong một khu rừng có 6 con kỳ nhông đỏ, 3 con kỳ nhông xanh, 11 con kỳ nhông vàng. Mỗi lần hai con khác màu gặp nhau thì cả hai con cùng đổi sang màu thứ ba. Có thể có xảy ra trường hợp cả 20 con đều thành một màu không? Tại sao? 1 VMS HEXAGON of Maths & Science