Câu 1 (3,0 điểm): Tính giá trị của các biểu thức sau:
 a.
4 2 2 .5 [131 (13 4) ]   
 b.
3 28.43 28.5 28.21
5 5.56 5.24 5.63
  
Câu 2 (4,0 điểm): Tìm các số nguyên x biết.
a.
3
5 24 5
.
3 35 6
x
          
b.
3 2 (7 11) ( 3) .15 208 x    
c.
2 7 20 5.( 3) x    
Câu 3 (5,0 điểm):
a, Một số tự nhiên chia cho 7 dư 5,chia cho 13 dư 4. Nếu đem số đó chia cho 91 thì
dư bao nhiêu?
b, Học sinh khối 6 khi xếp hàng; nếu xếp h|ng 10, h|ng 12, h|ng15 đều dư 3 học
sinh. Nhưng khi xếp h|ng 11 thì vùa đủ. Biết số học sinh khối 6 chưa đến 400 học
sinh.Tính số học sinh khối 6?
Câu 4 (6,0 điểm):
Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ xy,vẽ các tia Oz và Ot sao
cho
0 0 xOz yOt   70 ; 55 .
a. Chứng tỏ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot ?
b. Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc yOz?
c.Vẽ tia phân giác On của góc xOz. Tính góc nOt?
Câu 5 (2,0 điểm):
Cho n là số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi n2 + 2006 là số nguyên tố hay là hợp số.
___________________Hết_________________
Họ v| tên: ...................................................Số b{o danh:................................
P