PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG A ĐÌNH
Đề số 33
(Đề thi có 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2009-2010
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4 điểm)
Cho ph}n số
10
2
n
A
n
 (Với n
N*
)
a) Viết A th|nh tổng của hai ph}n số không cùng mẫu .
b) Tìm n để A đạt gi{ trị lớn nhất. Tìm gi{ trị lớn nhất đó.
Câu 2: (4 điểm)
Tìm x biết: a) 60% x +
2
3
x = - 76
 b)
 
2 2 2 ... .462 0,04: ( 1,05) : 0,12 19
11.13 13.15 19.21
x
           

 Câu 3: (4 điểm)
Tại một buổi học ở lớp 6A số học sinh vắng mặt bằng
1
7
số học sinh có mặt. Người
ta nh n thấy rằng nếu lớp có thêm 1 học sinh nghỉ học nữa thì số học sinh vắng mặt bằng
1
6
số học sinh có mặt. Tính số học sinh của lớp 6A .
 Câu 4: (5 điểm)
Cho góc BOC bằng 750 . A l| một điểm nằm trong góc BOC. Biết
BOA = 400 .
a) Tính góc AOC .
b) Vẽ tia OD l| tia đối của tia OA. So sánh hai góc BOD và COD .
Câu 5 (3 điểm):
Chứng minh a + 2b chia hết cho 3 khi v| chỉ khi b + 2a chia hết cho 3