PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN QUAN SƠN
Đề số 12
(Đề thi có 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2013-2014
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)
 (4điểm) Thực hiện phép tính
a/ A=
b/
 (4điểm): Tìm x biết
a/ b/
 (5điểm)
 a/ Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số biết rằng số đó chia cho 4,6,7 đều dư 3.
b/ Tìm số nguyên tố p sao cho p+10 v| đều l| số nguyên tố
c/ Tìm c{c số nguyên x, y tho mãn điều kiện
 (5điểm): Cho góc xAy, trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB=5cm. Trên tia đối của tia
Ax lấy điểm D sao cho AD = 3cm, C l| một điểm trên tia Ay.
a/ Tính độ d|i đoạn thẳng BD.
b/ Biết
 . Tính số đo góc ACD.
c/ K l| điểm trên đoạn thẳng BD sao cho AK = 1cm. Tính BK.
 5 (2 điểm) Cho c{c số l| c{c số nguyên v| cũng l| c{c số
nguyên đó nhưng lấy theo thứ tự kh{c. Chứng minh rằng
 l| số ch n.
___________________Hế