PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN SẦM SƠN
Đề số 21
(Đề thi có 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu ( đ ểm ) Tìm x biết:
1) 2 3 1 2 x   
 2)
1 1 1 1 : : : ... : 511
2 4 8 512
x x x x     
Câu : ( 5 đ ểm)
1)Tìm c{c cặp số nguyên (x; y) biết : (x+2) (y-3) =5
2) Hai lớp 6A v| 6B cùng thu nhặt được số giấy vụn bằng nhau , trong lớp 6A có
một bạn thu nhặt được 26kg còn c{c bạn kh{c mỗi bạn thu nhặt được 11 kg. trong lớp 6B
có một bạn thu nhựt được 25 kg, còn c{c bạn kh{c thu nhặt được mỗi bạn 10 kg.Biết số
giấy mỗi lớp thu được trong kho ng từ 200 đến 300 kg tính số học sinh mỗi lớp.
Câu : (5đ ểm)
1) Cho số 155x710y4z16 có 12 chữ số chứng tỏ rằng nếu thay c{c chữ số bởi c{c
chữ số kh{c nhau trong ba chữ số 1;2;3 một c{ch tuỳ ý thì số đó luôn chia hết cho 936 .
2) Cho a,b l| hai số nguyên tố cùng nhau chứng tỏ rằng ab v| a+b cũng nguyên tố
cùng nhau.
Câu 4: Cho đoạn thẳng BC v| A l| một điểm nằm ngo|i đoạn thẳng BC . D l| một điểm
thuộc tia đối của tia CB Biết số đo của c{c go{c BAC v| BAD lần lượt là 600
 và 1500 .
a) Tính số đo góc CAD
b) Gọi AE l| tia ph}n gi{c của góc BAC ( E thuộc BC ) tính số đo góc EAD
Câu 5:( đ ểm) Cho A =
455 454 453 2 1
...
1 2 3 454 455
A      
So sánh A và 2007
___________________Hết