Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước và Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :

Bài 1. Mở đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

 • Bài 2. Chất – Hóa học 8
 • Bài 3. Bài thực hành 1
 • Bài 4. Nguyên tử – Hóa học 8
 • Bài 5. Nguyên tố hóa học – Hóa học 8
 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử
 • Bài 7. Bài thực hành 2
 • Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8
 • Bài 9. Công thức hóa học
 • Bài 10. Hóa trị – Hóa học 8
 • Bài 11. Bài luyện tập 2
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • Bài 12. Sự biến đổi chất
 • Bài 13. Phản ứng hóa học
 • Bài 14. Bài thực hành 3
 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng – Hóa học 8
 • Bài 16. Phương trình hóa học – Hóa học 8
 • Bài 17. Bài luyện tập 3
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

 • Bài 18. Mol – Hóa học 8
 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất
 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí
 • Bài 21. Tính theo công thức hóa học
 • Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
 • Bài 23. Bài luyện tập 4
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

 • Bài 24. Tính chất của oxi
 • Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
 • Bài 26. Oxit
 • Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
 • Bài 28. Không khí – Sự cháy
 • Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8
 • Bài 30. Bài thực hành 4
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

 • Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro
 • Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • Bài 34. Bài luyện tập 6 – Hóa học 8
 • Bài 35. Bài thực hành 5
 • Bài 36. Nước
 • Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học 8
 • Bài 38. Bài luyện tập 7
 • Bài 39. Bài thực hành 6
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

 • Bài 40. Dung dịch
 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước – Hóa học 8
 • Bài 42. Nồng độ dung dịch
 • Bài 43. Pha chế dung dịch
 • Bài 44. Bài luyện tập 8 – Hóa học 8
 • Bài 45. Bài thực hành 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học 8
 • Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 8