Đề kiểm tra ĐS> 11 chương 5 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên

 


1/4 - Mã đề 301 - https://toanmath.com/ SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC (Đề thi có 03 trang) ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN Toán – Bài số 3- Khối 11 Thời gian làm bài : 45 phút Họ và tên học sinh :..............................................Lớp....... Số báo danh : ................... PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu 1. Với mọi x ≠ 0 hàm số 2 2 1 gx x () 3 3 x = ++ là đạo hàm của hàm số nào ? A. 3 1 fx x x () 3 2 x = ++ + . B. 3 1 () 3 2 fx x x x =+ + . C. 3 1 fx x x () 3 1 x = −+ + . D. 3 1 fx x x () 3 3 x = −+ . Câu 2. Cho hàm số 3 2 y fx x x = =− + ( ) 3 12. Tìm x để ' f x( ) 0. < A. x∈ −( 2;0). B. x∈ −∞ − ∪ +∞ ( ; 2) (0; ). C. x∈(0;2) . D. x∈ −∞ ∪ +∞ ( ;0) (2; ) . Câu 3. Tính tổng 1 2 2 ... n nn n S C C nC = + ++ A. 1 4 .2n− n . B. 1 2 .2n− n . C. 1 3 .2n− n . D. 1 .2n− n . Câu 4. Cho hàm số 3 2 y fx x x = =− + () 5 2 có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của ( ) C đi qua điểm A(0;2)? A. 1. B. 4 . C. 3 . D. 2 . Câu 5. Cho hàm số 3 2 f x( ) = xxx – 3 – 9 – 5. Phương trình ' f x() 0 = có nghiệm là A. {1; 2}. B. {-1; 2}. C. {-1; 3}. D. {0; 4}. Câu 6. Gọi M (a;b) là điểm thuộc đồ thị hàm số 3 2 y fx x x C = =− + ( ) 3 2( )sao cho tiếp tuyến của ( ) C tại điểm M có hệ số góc nhỏ nhất. Tính a b + . A. −3 . B. 0 . C. 1. D. 2 . Câu 7. Đạo hàm của hàm số yx x = − (3 1 cos ) là A. y x ' 3cos = . B. yx x ' 3 1 sin =− − ( ) . C. y xx x ' 3cos (3 1)sin = +− . D. y xx x ' 3cos (3 1)sin = −− . Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số 2 3. 4 x y x − = + A. ' 2 5 ( 4) y x = + . B. ' 11 4 y x = + . C. ' 2 11 ( 4) y x − = + . D. ' 2 11 ( 4) y x = + . Câu 9. Đạo hàm của hàm số 2 y x = +1 là A. 2 ' 2 1 x y x = + . B. 2 1 ' 1 y x = + . C. 2 2 1 ' 2 1 x y x + = + . D. 2 ' 1 x y x = + . Mã đề 301 2/4 - Mã đề 301 - https://toanmath.com/ Câu 10. Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 y fx x x = =− + ( ) tại điểm M (1;0). Tìm hệ số góc của (d)? A. −2 . B. 2 . C. 1. D. 0 . Câu 11. Đạo hàm của hàm số 4 2 yx x =− + 2 1 là A. 3 yxx '4 4 = − . B. 3 yx x ' 4 = − . C. 3 yx x ' 2 = − . D. 3 yxx '4 2 = − . Câu 12. Cho hàm số y fx = ( ) xác định trên (a b; ) ; x ab 0 ∈( ; ). Đạo hàm của hàm số y fx = ( ) tại điểm 0 x là A. ( 0 ) 0 ' lim y y f x ∆ → x ∆ = ∆ . B. ( 0 ) 0 ' limx y f x ∆ → x ∆ = ∆ . C. ( 0 ) 0 ' limx y f x → x ∆ = ∆ . D. ( 0 ) 0 ' limx x f x → y ∆ = ∆ . Câu 13. Đạo hàm của hàm số 1 1 x y x + = − tại điểm 0 x = 2 là A. -2. B. 1. C. 0. D. 2. Câu 14. Hàm số y = cosx có đạo hàm là A. y/ = sinx. B. sin x 1 y/ = . C. y/ = - cosx. D. y/ = -sinx. Câu 15. Số gia của hàm số 2 y fx x x = =+− () 2 3 ứng với số gia ∆x của đối số tại 0 x =1 là A. 2 ∆ =∆ − ∆ yxx 4 . B. 2 ∆ =∆ + ∆ yxx 2 . C. ∆=∆ y x 4 . D. 2 ∆ =∆ + ∆ yxx 4 . Câu 16. Một chất điểm chuyển động có phương trình 3 st t = + 3 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm 0t = 2 (giây) ? A. 12 / m s . B. 15 / m s. C. 14 / m s . D. 7 / m s . Câu 17. Hàm số y = cotx có đạo hàm là A. 2 1 ' cos y x = − . B. 2 1 ' sin y x = − . C. y x ' tan = . D. 2 1 ' sin y x = . Câu 18. Cho hai hàm số 2 1 ( ) 2; ( ) . 1 f x x gx x =+ = − Tính ' ' (1) ? (0) f g A. 0 . B. −2 . C. 2 . D. 1. Câu 19. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2 y fx x x P = =− + + ( ) 3 3( )tại điểm M (1;1)? A. y x =− + 5 6 . B. y x = − 5 6 . C. y x =− − 5 6 . D. y x = + 5 6 . Câu 20. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 2 1 x2 - 2x + 1; biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 2x + 3 là A. y = 2x + 5. B. y = 3x + 5. C. y = - 2x + 7. D. y = 2x – 7. PHẦN 2: TỰ LUẬN (2 điểm) Câu 1: Cho hàm số 2 1 1 x y x + = − có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có phương trình: x y −+ = 3 2019 0 . Câu 2. Cho hàm số ( ) 3 2 f x x x mx =− + − 2 3 . Tìm m để f x ' 0 ( ) < với mọi x ∈(0;2). ------ HẾT ------ 3/4 - Mã đề 301 - https://toanmath.com/ BÀI LÀM PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PHẦN 2: TỰ LUẬN .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 4/4 - Mã đề 301 - https://toanmath.com/ 1 SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC ĐÁP ÁN MÔN Toán – Khối lớp 11 Thời gian làm bài : 45 phút Tổng câu trắc nghiệm: 20. 301 302 303 304 305 306 307 308 1 C B A B B A C A 2 C C D C C C A B 3 D C A A B B B B 4 D C C D D B C B 5 C B C A C B D D 6 C A C B C B D C 7 D D D D C B D C 8 D C B A C C A D 9 D D C B A C D B 10 A B C D A D C D 11 A A B B A A D D 12 B B C B C D C B 13 A D B D A C C C 14 D B D C B A A C 15 D A A C A A D C 16 B C D D B C A A 17 B D D C C A C A 18 C B C C B C C C 19 A D D C A C D D 20 D B C B A B A C II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 ĐIỂM) Câu 1. (1 điểm) Phương trình tiếp tuyến tại 0 0 Mx y (; ) có dạng: 0 00 y fx x x y = −+ '( ).( ) Do tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có phương trình: x y −+ = 3 2019 0 nên ta có 2 0 0 0 2 0 0 1 3 0 '( ). 1 '( ) 3 3 3 ( 1) 2 x fx fx x x −  = =− ⇒ =− ⇔ =− ⇔  −  = .................................................................................................................................................0,5đ TH1: 0 0 x y PTTT y = ⇒ =− ⇒ =− − 0 1 : 3x 1. TH2: 0 0 x y PTTT y = ⇒ = ⇒ =− 2 5 : 3x +11. .....................................................................................................................................0,5đ Câu 2. (1 điểm) Để f x ' 0 ( ) < với mọi x ∈(0;2) thì . '(0) 0 . '(2) 0 a f a f  ≤   ≤ ...............................................................................................................................................0,5đ 3. 0 4. 3.(4 ) 0 m m m  ≤ ⇔  ⇔ ≤−  + ≤ ...................................................................................................................................0,5đ

Nhận xét