Đề kiểm tra 45 phút đại số và giải tích 11 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Phú Quốc – Kiên GiangSỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH KHỐI 11 CHƯƠNG 1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN HỌC Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 15 câu) (Đề có 3 trang) Họ tên : ............................................... Số báo danh : ...................Lớp…………. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 15 CÂU (6 ĐIỂM) Câu 1: Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào? A. y x  cos B. y x  tan C. y x  cot D. y x  sin Câu 2: Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai với một hàm số lượng giác? A. 2 cos 10cos 5 0 2 2 x x    . B. 2     4sin 5sin 8 0 x x . C. 2     2tan 3 3tan3 5 0 x x . D. 2 cos 6sin 2 5 0 x x    . Câu 3: Cho phương trình sin cos 1 x x   (*) . Phương trình (*) tương đương với phương trình nào dưới đây? A. 1 sin 4 2 x          . B. 1 sin 4 2 x          . C. sin 1 3 x          . D. sin 1 3 x          . Câu 4: Phương trình tan 3 0 x   có họ nghiệm là A. 2 , 3 x k k      . B. , 3 x k k      . C. 2 , 3 x k k       . D. , 3 x k k       . Câu 5: Tập nghiệm của phương trình cos cos 3 x   là A. , 3 S k k Z             . B. , 3 S k k Z            . C. 2 2 , 2 , 3 3 S k k k               . D. 2 , 2 , 3 3 S k k k                . Câu 6: Cho phương trình 2 2sin 3sin 1 0 x x    , đặt t x  sin thì phương trình trở thành? A. 2 5 1 0 t   . B. 5 1 0 t   . C. 2 2 3 1 0 t t    . D. 2     2 3 1 0 t t . Câu 7: Tìm điều kiện xác định của hàm số tan( ) 3 y x    . A. 5 , 6 x k k Z      .B. x k k Z   , . C. , 4 x k k Z      . D. , 2 x k k Z      . Mã đề 123 Trang 2/3 - Mã đề 123 Câu 8: Tìm tập nghiệm của phương trình sin 2 3 cos2 1 x x   . A. 7 2 , 2 , 4 12 S k k k Z               . B. 7 , , 2 6 S k k k Z               . C. 7 , , 4 12 S k k k Z               . D. , , 4 12 S k k k Z               . Câu 9: Cho phương trình cos2 3cos 4 0 x x    . Phương trình có mấy nghiệm thỏa 0 3  x  ? A. 1 B. 2. C. 3. D. 4. Câu 10: Phương trình 3 sin 2 6 2 x          có tập nghiệm là A. , , 12 4 S k k k Z                . B. 2 , 2 , 12 4 S k k k Z                . C. 2 , 2 , 12 4 S k k k Z               . D. , , 12 4 S k k k Z               . Câu 11: Số nghiệm của phương trình 4cos 2 0 4 x           trên đoạn 0;2  là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 12: Tìm tập nghiệm của phương trình 2 5sin 3sin 2 0 x x    . A. 2 , 2 S k k Z             . B. 2 2 arcsin 2 , arcsin 2 , 2 , 5 5 2 S k k k k Z                             . C. 2 2 arcsin 2 , arcsin 2 , 2 , 5 5 2 S k k k k Z                              . D. 2 2 arcsin 2 , arcsin 2 , 2 , 5 5 2 S k k k k Z                               . Câu 13: Tìm số nghiệm của phương trình cos3 0 sin 1 x x   trên đoạn 3 ;5    là A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. Câu 14: Gọi 0 x nghiệm lớn nhất của phương trình 2 2 3sin 2sin cos cos 0 x x x x    trên đoạn 3 ;    . Khẳng định nào sau đây đúng? A. 0 0; 2 x        . B. 0 ;0 2 x         . C. 0 ; 2 x         . D. 0 3 ; 2 2 x            . Câu 15: Mực nước của một con sông hằng ngày lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h(m) của mực nước con sông tại thời điểm t (giờ) trong một ngày 0 24  t  tính theo công thức 3sin 5 4 3 h t             . Hỏi trong một ngày có mấy thời điểm con sông có mực nước sâu nhất? A. 4. B. 5. C. 2. D. 3SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT PHÚ QUỐC ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH KHỐI 11 CHƯƠNG 1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN HỌC Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 15 câu) (Đề có 3 trang) Họ tên : ............................................... Số báo danh : ...................Lớp…………. Điểm Lời phê PHẦN II. TỰ LUẬN 4 CÂU (4 ĐIỂM) Câu 1. Giải phương trình sau a) 1 sin( ) 5 2 x     ( 1 điểm). b) 2 tan 5tan 4 0 x x    (1 điểm). c) 3sin cos 1 x x    (1 điểm). d) 2 2 sin 5 cos 3 1 0 x x    (1 điểm). ------ HẾT ------ Bài làm

Nhận xét