Trang 1/2 - Mã đề 167 TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG TỔ TOÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: Toán - Lớp 11 - Chương trình chuẩn ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….......……..……… 167 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1. Cho hàm số 3 2 f () 2 3 xx xx    . Nghiệm của bất phương trình f x ¢( )<0 là A. 1 3  x . B. 1 1 3  x . C. 1 1 3  x . D. 1 1 3 x . Câu 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 y fx x x    ( ) tại điểm M ( 2;6).  A. y x   11 16 . B. y x   11 28. C. y x   11 28. D. y x   11 16 . Câu 3. Tính đạo hàm của hàm số y x  cot 3 . A. 2 3 sin y x    . B. 2 3 sin 3 y x   . C. 3 3 sin 3 y x    . D. 2 3 sin 3 y x    . Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là sai? A.   cos sin x x    . B.   sin cos x x    . C.   2 1 cot sin x x    . D.   2 1 tan cos x x   . Câu 5. Cho 2 2 () . 1 x x f x x     Tính f ( 2)  . A. 3 . B. 5 . C. 1. D. 0 . Câu 6. Biết   54 4 3 x 3 2019 . . x ax bx     . Tìm S ab   . A. S  7 . B. S  7 . C. S  17 . D. S  12 . Câu 7. Một chất điểm chuyển động có phương trình 3 s   t t 2 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm 0t  4 (giây) ? A. 64 / m s. B. 46 / m s. C. 56 / m s. D. 22 / m s. Câu 8. Cho u ux = ( ), v vx = ( ) và k là hằng số. Mệnh đề nào sau đây là sai? A.   ku ku . .   . B. 2 1 1 v v          . C.   1 . . n n u nu u    . D.   2 u u u    . Câu 9. Cho hàm số 3 2 y fx x x    () 5 2 có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của ( ) C song song với đường thẳng y x  7 . A. 3. B. 4 . C. 2 . D. 1. Câu 10. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số  8 y x   4 3 A.  6 y x    224. 4 3 . B.  7 y x    32. 4 3 . C.  6 y x    56. 4 3 . D.  6 y x    896. 4 3 . Câu 11. Tính đạo hàm của hàm số yx x   cos . A. 1 sin 2 cos x y x x     . B. 1 sin cos x y x x     . C. 1 sin 2 cos x y x x     . D. 1 sin 2 sin x y x x     . Câu 12. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1 ( ) 2 x y fx x     tại điểm có tung độ bằng 2 . A. 1 1 3 3 y x   . B. 1 11 3 3 y x   . C. 1 11 3 3 y x   . D. 1 1 3 3 y x   . Trang 2/2 - Mã đề 167 Câu 13. Cho u ux = ( ) và v vx = ( ). Mệnh đề nào sau đây là đúng? A.   uv u v uv . ..     . B.   uv u v . .     . C.   u v u v uv . .     . D.   uv u v uv . ..     . Câu 14. Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình 2 Q t  . Tính cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm 0t  5 (giây) ? A. 3( ) A . B. 25( ) A . C. 10( ) A . D. 2( ) A . Câu 15. Cho hàm số 3 y fx x   () . Giải phương trình f x ( ) 3.  A. x x   1; 1. B. x 1. C. x  1. D. x  3. PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 16. Tính đạo hàm của các hàm số sau: a/ 4 3 yx x x =+ ++ 5 2 300 . b/ yx x = + (6 5 .sin ) . c/ 2 1 4 x y x - = + . d/ 2 y xx = ++ 1 3 . Câu 17. Viết phương trình tiếp tuyến  của đồ thị hàm số y x = , biết tiếp tuyến này vuông góc với đường thẳng dxy :4 1 0 + -= . . ------------- HẾT -------------