1 PHÒNG GD-ĐT…….. TRƯỜNG THCS……. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA HỌC 9 Cả năm: 35 tuần (68 tiết) Học kì 1: 18 tuần (35 tiết) Học kì 2: 17 tuần (33 tiết) Tuần Tiết PPCT Bài dạy/ Chủ đề Ghi chú Học kì 1 1-2 1-4 Chủ đề 1: Oxit - Gộp bài 1, 2 và 5. - Bài 2: - Mục A. I. Canxi oxit có những tính chất nào - Mục B. I. Lưu huỳnh đioxit có những tính chất nào: Tự học có hướng dẫn - Tích hợp bài 5: Các nội dung luyện tập phần oxit. 3-4 5-8 Chủ đề 2: Axit - Soạn theo GAM (gộp bài 3, 4 và 5). - Giảm tải phần HCl. - Không yêu cầu HS làm bài tập 4 trang 19. - Tích hợp bài 5: Các nội dung luyện tập phần axit. 5 9 Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit 10 Kiểm tra 1 tiết 6-7 11-13 Chủ đề 3: Bazơ - Gộp bài 7, 8 - Bài 8: - Mục A. II. Tính chất hóa học của NaOH - Mục B. I. 2 Tính chất hóa học của Ca(OH)2: Tự học có hướng dẫn. - Mục B. II. Phần hình vẽ thang pH (Bài 8): Không dạy. - Bài tập 2 (Bài 8): Không yêu cầu học sinh làm. 7-8 14-15 Chủ đề 4: Muối - Soạn theo GAM (gộp bài 9, 10). 2 - Bài tập 6* (Bài 9): Không yêu cầu HS làm. - Mục II. Muối kali nitrat (Bài 10): Không dạy. Phân bón hoá học - Mục I. Những nhu cầu của cây trồng: Không dạy. 8 16 Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối 9 17 Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ 18 Luyện tập: Các loại hợp chất vô cơ 10 19 Kiểm tra 1 tiết 10-11 20-22 Tính chất của kim loại - Dãy hoạt động hoá học của kim loại - Soạn theo GAM (gộp bài 15, 16 và 17). - Thí nghiệm tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt của kim loại (Bài 15): Không dạy. - Bài tập 7 * (Bài 16): Không yêu cầu HS làm. 12 23 Nhôm - Soạn theo GAM. - Hình 2.14: Sơ đồ bể điện phân nhôm oxit nóng chảy: Không dạy. 24 Sắt - Soạn theo GAM 13 25 Hợp kim sắt: gang, thép - Các loại lò sản xuất gang, thép: Không dạy. 26 Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn 14 27 Luyện tập: Kim loại - Bài tập 6*: Không yêu cầu HS làm. 28 Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt 15 29 Tính chất của phi kim 30 Clo 16 31 Clo (tiếp theo) 32 Ôn tập học kì I 17 33 Kiểm tra học kì 1 18 34 Sửa bài kiểm tra học kì 1 35-37 Cacbon và hợp chất của cacbon - Gộp bài 27, 28, 29. Học kì 2 19 35-37 Cacbon và hợp chất của cacbon (tiếp theo) - Gộp bài 27, 28, 29. 20 38 Silic. Công nghiệp silicat - Mục III.3.b. Các công đoạn chính: Không dạy các PTHH. 3 39 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron trang 97. 21 40 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp theo) - Không yêu cầu HS làm bài tập 2 trang 101. 41 Luyện tập: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 22 42 Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng 43 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ 23 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 23-24 45-47 Chủ đề 5: Hiđrocacbon - Soạn theo GAM (gộp bài 36, 37, 38) 25-26 48-50 Dầu mỏ, khí thiên nhiên, nhiên liệu - Soạn theo GAM (gộp bài 40, 41 và 42). - Mục III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam (bài 40): Tự học có hướng dẫn 26 51 Luyện tập: Hiđrocacbon – Nhiên liệu - Mục I; II.3 (các nội dung liên quan tới benzen): Không yêu cầu học sinh ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzene. 27 52 Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon - Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí của benzene: Không làm. 53 Kiểm tra 1 tiết 28 54 Rượu etylic 55 Axit Axetic 29 56 Axit Axetic (tiếp theo) 57 Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic 30 58 Chất béo 59 Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo 31 60 Thực hành: Tính chất của rượu và axit 61 Kiểm tra 1 tiết 32 62 Glucozơ và Saccarozơ 63 Tinh bột và xenlulozơ - Soạn theo GAM. 33 64 Thực hành: Tính chất của gluxit 65 Ôn tập học kì II - Phần II - Hóa hữu cơ: - Mục I. Kiến thức cần nhớ - Mục II. Bài tập: Không yêu cầu học sinh 4 ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzene. 34 66 Kiểm tra học kì 2 35 67 Sửa bài kiểm tra học kì 2 68 Protein và polime - Không dạy mục II. Ứng dụng của polime trang 162-164. Duyệt của BGH ……., ngày 05 tháng 09 năm 2020 Người lập ………………………..