Họ và tên:……………………………….......................
Lớp: 6…… ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: VẬT LÝ 6

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Trường hợp nào sau đây không phải là nguyên tắc máy cơ đơn giản:
           A. Cần cẩu. C. Cân đồng hồ.
           B. Cầu bập bênh trong vườn. D. Đường lên dốc quanh co.

Câu 2.Chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây không thay đổi?
A. Khối lượng riêng.             B. Khối lượng.
C. Nhiệt độ.                        D. thể tích.

Câu 3. Máy cơ đơn giản có tác dụng làm giảm lực kéo vật lên so với trọng lượng của vật là:
A. ròng rọc cố định.                       B. cả ròng rọc cố định và ròng rọc động.
C. không ròng rọc nào. D. ròng rọc động.

Câu 4.ở nhiệt độ nào dưới đây nước có trọng lượng riêng lớn nhất:
          A. 0 C. B. 4 C. C. 10 C.                          D. 1000C.

Câu 5.Chọn câu trả lời đúng :Chất rắn; chất lỏng; chất khí
A. Nở ra khi gặp lạnh. B. Nở ra khi nóng lên; co lại khi lạnh đi.
C. Co lại khi gặp nóng. D. Nở ra khi lạnh đi; co lại khi nóng lên.

Câu 6. Chất rắn và chất lỏng dãn nở vì nhiệt có điểm chung là: 
A. Các chất khác nhau dãn nở vì nhiệt giống nhau.
B. Không dãn nở vì nhiệt.
C. Nở ra khi lạnh đi; co lại khi nóng lên.
D. Các chất khác nhau dãn nở vì nhiệt khác nhau.

Câu 7.Chọn câu trả lời đúng.Chất khí khác nhau : 
A. Dãn nở vì nhiệt giống nhau. B. Dãn nở vì nhiệt khác nhau.
C. Không dãn nở vì nhiệt. D. Tất cả các mục trên đều đúng.

Câu 8.Chọn câu trả lời đúng.Nhiệt kế y tế có: 
A. Nhiệt độ ghi màu đỏ là 360C. B. Độ chia nhỏ nhất là 1oC.
C. Dùng để đo nhiệt độ khí quyển. D. Giới hạn đo từ 35oC đến 42oC.

Câu 9.Chất lỏng không được dùng để chế tạo nhiệt kế là:
A. thủy ngân.                       B. rượu pha màu đỏ.        
C. nước pha màu đỏ.          D. dầu công nghệ pha màu đỏ.

Câu 10. Khi dùng ròng rọc cố định người ta có thể:
A. đổi hướng tác dụng của lực.
B. nâng được vật có trọng lượng bằng lực kéo.
C. nâng được vật có trọng lượng gấp đôi lực kéo.
D. đổi hướng tác dụng của lực kéo và nâng được vật có trọng lượng bằng lực kéo.

Câu 11. Băng kép được cấu tạo bởi:
A. hai thanh kim loại có chất khác nhau.
B. hai thanh kim loại có cùng chất.
C. hai thanh kim loại có chiều dài khác nhau.
D. hai thanh kim loại có bề dày khác nhau.

Câu 12: Cho nhiệt kế như hình bên. Giới hạn đo của nhiệt kế là:
A. 500C.
B. 1200C.
C. từ -200C đến 500C.
D. từ 00C đến 1200C.