ĐỀ SỐ 13: I . TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: Câu 1. Số liền trước 50 là A. 49 B. 51 C. 48 Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là: A. 88 B. 99 C. 90 Câu 3. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác? A. 3 B. 4 C. 5 Câu 4. Câu nào đúng? A. Một ngày có 24 giờ B. Một ngày có 12 giờ C. Một ngày có 20 giờ Câu 5. Tính tổng, biết các số hạng là 48 và 17. A. 56 B. 65 C. 45 Câu 6. Tìm x: x + 16 = 30 A. 15 B. 16 C. 14 Câu 7. Tính kết quả: 86 – 6 – 9 =? A. 71 B. 70 C. 81 Câu 8. Mẹ hái được 55 quả cam, mẹ biếu bà 20 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam? A. 30 quả B. 35 quả C. 25 quả II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 9. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 46 + 49 83 – 35 80 – 43 45 + 39 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 27 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 10. (1 điểm) Câu 11. Tính: (2 điểm) 34 + 66 – 20 = .......................................... 85 – 15 + 12 = ............................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 12. Một cửa hàng buổi sáng bán được 83l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 27l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu? (1 điểm) Bài giải