ĐỀ SỐ 1: I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau: Câu 1. Tìm x, biết 9 + x = 14: A. x = 5 B. x = 8 C. x = 6 D. x = 23 Câu 2. Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100? A. 55 + 35 B. 23 + 76 C. 69 + 31 D. 69 + 41 Câu 3. Kết quả tính 13 – 3 – 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây? A. 12 – 8 B. 12 – 6 C. 12 – 7 D. 13 – 118 Câu 4. 10dm = .....cm A. 10 cm B. 1 cm C. 100cm D. 11 cm Câu 5. Số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số là: A. 99 B. 98 C. 100 D. 90 Câu 6. Hình sau có A. 3 tứ giác B. 4 tứ giác C. 5 tứ giác II. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 7. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 60 – 32 26 + 39 73 + 27 100 – 58 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 8. Tìm x: (2 điểm) Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 2 a. x + 35 = 82 b. 47 – x = 19 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 9. Mảnh vải màu xanh dài 33dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét? (2 điểm) …………………… ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Câu 10. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90. (1 điểm)