Họ và tên: ................................................. Lớp: 1 .... ANH NGỮ LEARN TO LIVE 01

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: TIẾNG ANH

Năm học: 20…- 20….

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts.)

0 1 2 3 4 5

toes teddy bear octopus umbrella Seasaw sing

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts.)

0. a p l e p

apple .

1. sohes

 …………………………

2. r a t b i b

 ………………………….

3. l o i n

4. d d a

5. u m m

Điểm MARK Lời nhận xét của giáo viên- COMMENTS ……………………………………………………………………………………

………………………………………….…...……………………………………

……………………………………………………………………………………

…..………………………

………………………….…

………………………….…

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts.)

0. What is this? 1. How many mangoes?

It is a _______. ___________ mangoes. a. water bottle a. six

b. box b. five

2. How many carrots? 3. What is this?

There are ________ . It is a _________ . a. five a. shirt

b. four b. skirt

4. I can …….. 5. How many flowers?

a. run _______ flowers. b. sing a. six

b. five

IV. Đếm, nối và viết (2.5 pts)

4 + 2 = ….... 3 + 4 = ……

2 + 2 = ……

3 + 2 = …...

1 + 2 = …....

Họ và tên: .............................. Lớp: 2.............. ANH NGỮ LEARN TO LIVE

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: TIẾNG ANH

Năm học: 20…-20….

I. Nối tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

0 1 2 3 4 5

rice plant chicken parrot sandwich mop

II. Viết (2.5 pts)

umbrella flowers crab bed lion clown ……………lion ………… ……………………………… ……………………………….

Điểm MARK Lời nhận xét của giáo viên COMMENTS ………………………………………………………………………………

………………………………………...……………………………………

………………………………………………………………………………

…..……………………… ………………………….….. ………..………………………

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5 pts)

0. What is this? 1. What is this?

It is the _______. It is a ___________. a. music room a. drum

b. school bus b. tent

2. She can ________. 3. How many _______? Two. a. run a. blankets

b. sing b. pillows

4. Look at the _______. 5. This is my _______ . a. sandcastles a. bicycle

b. umbrellas b. drum

IV. Đếm và viết (2.5 pts)

eleven + eight = nineteen

twenty - five = …………………………

seventeen + one = ……………………

ten + six = ……………………………. fourteen - two = ……………………….. thirteen + seven = ……………………..