PHÒNG GIÁO DỤC ĐỒNG HỶ
TRƯỜNG TH CÂY THỊ


ĐÈ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC LỚP 5
Cuối học kì II, Năm học: 2016 – 2017
 Thời gian làm bài: 40 phút
(Không tính thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:……………………………………………Lớp 5………….
Điểm Nhận xét của giáo viên

Chữ kí của giáo viên
[
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 15 phút) (4 điểm)
Em hãy khoanh vào chữ cái trước phương án em cho là đúng nhất

Câu 1 (0,5 điểm): Trong phần mềm Mario, để luyện gõ với toàn bộ bàn phím em chọn:
A.  Lessons / Add Top Row B.   Lessons / All Key board
C.  Lessons / Add Numbers            D.   Lessons / Home Row Only
Câu 2 ( 0,5 điểm): Trong phần mềm soạn thảo văn bản Microsolf Word, để định dạng chữ đậm, nghiêng, gạch chân em sử dụng các nút lệnh nào ?
A.                                           B.  
C.                                                   D.  
Câu 3 (0,5 điểm): Nội dung của bảng sau sử dụng căn lề gì?

Tên bài thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977
A. Căn thẳng lề trái B. Căn thẳng lề phải
C. Căn thẳng cả hai lề D. Căn giữa
Câu 4 (0,5 điểm): Trong phần mềm Microsoft Word, để tạo bảng mới (Table) em thực hiện thao tác sau:
A. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Table…
B. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Table…
C. Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Row
D. Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Row
Câu 5 (0,5 điểm): Trong phần mềm Logo để tạo được hình lục giác em sử dụng câu lệnh nào ?
  A. Repeat 3[fd 100 rt 120] B. Repeat 4[fd 100 rt 90]
C. Repeat 6[fd 100 rt 60] D. Repeat 3[fd 100 rt 120 fd 50 rt 90]
Câu 6 ( 0,5 điểm): Lệnh nào sau đây dùng để khai báo thủ tục hình vuông ?
A. Edit “hinhvuong                    B. Save “hinhvuong.lgo
C. Load “hinhvuong.lgo             D. Set “hinhvuong.lgo
Câu 7: Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình tam giác” 
………….. tamgiac
Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]
…………..
A. To, rt, fd B. To, rt, end C. To, end, fd D. To, fd, end
Câu 8: Trong phần mềm Logo, để đưa được dòng chữ sau lên màn hình em sử dụng câu lệnh nào?
 
A. RT 90 LABEL [Good luck to you] 
B. RT 45 LABEL “Good luck to you”
C. LT 90 LABEL [Good luck to you]
D. LT 45 LABEL “Good luck to you”
PHẦN II: THỰC HÀNH ( 25 phút) (6 điểm)
Câu 1( 3 điểm): Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word em hãy soạn thảo văn bản và trình bày theo mẫu sau:  
- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14
- Lưu vào ổ D trong máy tính 
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.  

Câu 2( 3 điểm): Em hãy sử dụng phần mềm Logo viết thủ tục để tạo các hình sau:
- Hình tam giác
- Hình vuông 
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỒNG HỶ
TRƯỜNG TH CÂY THỊ
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MÔN TIN HỌC LỚP 5
Cuối học kì II, Năm học: 2016 – 2017
 Thời gian làm bài: 40 phút
(Không tính thời gian giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 15 phút) (4 điểm)
Em hãy khoanh vào chữ cái trước phương án em cho là đúng nhất
 (Mỗi  ý đúng 0,5 điểm)
1 2 3 4 5 6 7 8
B C D A C A B A

PHẦN II: THỰC HÀNH (25 phút) (6 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm)
- Tạo bảng đúng được 0,25 điểm.
- Soạn thảo đúng chính tả, phông chữ, cỡ chữ theo mẫu được 2 điểm.
- Chèn hình ảnh đúng được 0,5 điểm.
- Lưu vào đúng vào ổ D được 0,25 điểm 
Câu 2 ( 3 điểm)
- Viết thủ tục tạo được hình tam giác: 1,5 điểm
- Viết thủ tục tạo được hình vuông: 1,5 điểm