Trường Tiểu học:………………………….
Họ và tên:…………………….......................
Lớp…………………………………………..
            Kiểm tra cuối HKII
            Năm học: 2016-2017
            Môn: Tin học – Lớp 5
            Thời gian: 40 phút
ĐiểmNhận xét của GV 

ĐỀ THI CUỐI NĂM HỌC - TIN HỌC LỚP 5
A. TRẮC NGHIỆM:(15 phút) - 4 điểm
Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
A.1 (0,5 điểm) (Mức 1)
Phím Shift:
A. Dùng để viết các kí tự trên B. Dùng để viết chữ hoa
C. Do ngón út phụ trách D. Tất cả đều đúng
 A.2 (0,5 điểm) (Mức 2)
Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay?
A. Hàng phím trên.        C. Hàng phím số.          
B. Hàng phím dưới.        D. Hàng phím cơ sở.

A.3 (0,5 điểm) (Mức 1)
Để tạo bảng trong văn bản em nhấn vào nút lệnh nào dưới đây?
A.                                                                                       C.  

B.                                                                                        D.  

A.4 (0,5 điểm) (Mức 2)
Em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để sao chép phần văn bản? 
          A .   và                                                  B.     và          
          C.     và                                                D.     và  
A.5 (0,5 điểm )(Mức 2)
Trong MS Word để chèn hình ảnh, ta chọn:
A. Insert / Picture / From file           B. Format / Font
C. Insert / Picture /Word Art           D. Insert / Symbol 
A.6 (0,5 điểm )(Mức 1)
Lệnh để rùa quay trái là:
A. Fd  n                    C.  RT  n    
B. KT  n                        D.  LT  n
A.7 (0,5 điểm) (Mức 2)
Trong phần mềm Logo, để tạo thủ tục khăn thêu em gõ lệnh:
A. Repeat “khantheu      B. Edit khantheu
C. Edit “khantheu                                     D. Edit “khan theu
A.8 (0,5 điểm) (Mức 1)
Trong Logo, để thay đổi phông chữ, cỡ chữ em chọn? 
 A. Chọn Set / PenColor.                                 B. Chọn Set / PenSize.
 C. Chọn Set /  Label Font...                            D. Chọn New / Print
B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.
B.1 (3 điểm) (Mức 3)
Viết câu lệnh để Rùa vẽ  hình sau:
                                                
B.2 (3 điểm) (Mức 4)
Khởi động phần mềm Microsoft Word
1. Gõ và trình bày văn bản sau:
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Lễ hội đền Hùng đúng vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 10 tháng 3 Âm lịch, những Con Rồng Cháu Tiên từ mọi miền trở về để tưởng nhớ  các Vua Hùng có công dựng nước. Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, gồm nhiều lăng tẩm, đền, miếu.
2. Chèn hình ảnh minh họa.

 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM: (10 phút) 

A.1
A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8
D D A A A D C C


B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.
B.1 (3 điểm) (Mức 3)
Viết đúng câu lệnh để rùa vẽ được hình chữ nhật
Repeat 2[FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]
B.2 (3 điểm) (Mức 4)
Gõ đúng và chèn hình ảnh vào văn bản đẹp.