II/ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM (4 Điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu A.1 (0,5đ) Khu rừng nhiệt đới trong phần mềm có bao nhiêu tầng sinh thái?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu A.2 (0,5đ) Khi chơi với phần mềm khám phá rừng nhiệt đới này, em sẽ:
a. Luyện được cách nháy chuột nhanh, chính xác
b. Nhận biết được hình dạng và đặc điểm của một số loài thú trong rừng,
c. Hiểu được ý nghĩa của việc cần bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống xung quanh.
Câu A.3 (0,5đ) Chỉ nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau?
a.      b.            c.          d.   
Câu A. 4 (0,5đ)  Tổ hợp phím Ctrl + C tương ứng với nút lệnh nào sau đây?
a.      b.      c.      d.     
Câu A.5 (1đ) Sau khi em chọn cỡ chữ:
a. tất cả các chữ (kể cả các chữ đã gõ và sẽ gõ) đều có cỡ chữ em chọn.
b. các chữ em đã gõ được giữ nguyên cỡ chữ, còn các chữ được gõ từ vị trí con trỏ soạn thảo sẽ có cỡ chữ em chọn.
c. các chữ em gõ sẽ có cỡ chữ em chọn và các chữ sẽ gõ vẫn có cỡ chữ ban đầu.
Câu A.6 (1đ) Dòng lệnh dưới đây là câu lệnh được viết đúng? 
a. repeat 4 [FD 100 RT 90]
b. repeat 4 [FD 100, RT 90]
c. repeat4 [FD 100, RT 90]
Câu A. 6 (1đ)
B. TỰ LUẬN
Câu B.1 (2đ): Dựa vào hình em hãy điền đáp án cho các câu sau đây.

Căn lề ………………………......           Kiểu chữ …………………………
Phông chữ …………………......            Cỡ chữ …………………………....
Câu B.2 (2đ) Chỉnh sửa lại các dòng dưới đây để được các câu lệnh đúng?
- Fd 100. FD 100RT 50
- FD 100, RT 69 CS, FD 100, RT 60.
Câu B.3 (2đ) Điền vào chỗ trống (...) để được câu lệnh đúng:
a. Vẽ hình vuông
REPEAT ... [FD 100 RT 90]
REPEAT 4  [FD .... RT 90]
b/ Vẽ hình tam giác
REPEAT 3 [FD 100 RT 120]
REPEAT ...  [FD 100 RT 120]

 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
KHỐI 4- MÔN: TIN HỌC

I/ MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI
Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1. PMHT: Trò chơi khám phá rừng nhiệt đới Số câu 1 1 2
Câu số A.1 A.2
2. Soạn thảo văn bản Số câu 2 2 4
Câu số A.3, A.4 A.5, B.1
3. Lập trình Logo: Sử dụng các lệnh tuần tự Số câu 1 1
Câu số B.2
4. Lập trình Logo: Sử dụng các lệnh lặp Số câu 1 1 2
Câu số A.6 B.3
Tổng số câu 3 5 1 9