Trường  ………………..                                                   ĐỀ THI HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC LỚP 4 NĂM HỌC 2016 - 2017
                                                                                            
I. Phần trắc nghiệm ( 3đ)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Tổ hợp phím Ctrl + C tương ứng với nút lệnh nào sau đây?
A.      B.      C.      D.     
Câu 2: Để định dạng chữ đậm em nháy nút lệnh nào?
A.      B.      C.    D.    Shift
Câu 3: Để căn giữa cho văn bản em nháy vào biểu tượng nào?
A.      B.    C.    D.    
Câu 4: Trong soạn thảo văn bản phím Delete dùng để làm gì?
A. Xóa chữ bên phải con trỏ soạn thảo B. Xóa chữ bên trái con trỏ soạn thảo C. Để gõ chữ hoa                                D. Để gõ dấu cách 
Câu 5:  Câu lệnh  CS,  FD  100RT  90  có bao nhiêu lỗi sai?
A. 1 B. 2 C.  3 D.  4
Câu 6:  Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat  2 [fd 100 rt 90 fd 50 rt 90]?
A.  B.                 C.  . D.      
II: Tự luận ( 7đ)
Câu 1: ( 2đ): Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?
Câu 2: ( 2đ): Điền các chữ em cần gõ để có cụm từ tương ứng ( Theo kiểu gõ Telex).
Lúa vàng trĩu hạt .............................................................................................................
Hoa phượng đỏ tươi .......................................................................................................
Câu 3:  ( 3đ): Hãy viết câu lệnh để vẽ các hình sau:
a.                                                                         b. 
 
ĐÁP ÁN 
MÔN: TIN HỌC LỚP 4                                                                                                                   ( Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm ( 3đ). Mỗi câu 0,5đ
Câu  1 2 3 4 5 6
Đáp án D B C A B C

II. Phần tự luận ( 7đ)
 Câu 1: ( 2đ). Mỗi ý đúng 0,5đ
* Các bước thực hiện sao chép văn bản là:
         - Chọn phần văn bản cần sao chép.
         - Nháy chuột ở nút sao để đưa nội dung vào bộ nhớ của máy tính.
         - Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần sao chép.
         - Nháy chuột ở nút dán để dán nội dung vào vị trí con trỏ.
Câu 2: ( 2đ). 
Lúa vàng trĩu hạt : Luas vangf triux hatj
Hoa phượng đỏ tươi : Hoa phuwowngj ddor tuwowi
Câu 3: ( 3đ).
a. Repeat 6 [fd 50 rt 60]

b.  Repeat 2 [fd 60 rt 90 fd 120 rt 90]