ĐiểmNhận xét của GV 

ĐỀ THI CUỐI NĂM HỌC - TIN HỌC LỚP 4
A. TRẮC NGHIỆM: (15 phút) - 4 điểm
Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
A.1 (0,5 điểm) (Mức 1)   Biểu tượng của phần mềm golf:
A.      B.          C.  D.   

A.2 (0,5 điểm) (Mức 2)  Phần mềm chơi golf cho phép mấy người cùng chơi
A. Chỉ cho phép một người chơi
B. Cho phép hai người chơi, hai người lần lượt đánh bóng vào lỗ
C. Cho phép từ 1 đến 4 người chơi
D. Cho phép 3 người chơi

A.3 (0,5 điểm) (Mức 1)  Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào dùng để căn thẳng cả 2 lề?
A.  B.  C.  D.   

A.4 (0,5 điểm) (Mức 2)  Chỉ ra nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?
A.      B.           C.          D.   

A.5 (0,5 điểm) (Mức 2)   Em có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + C thay cho việc nháy nút lệnh nào sau đây?
A.      B.      C.             D.     
A.6 (0,5 điểm) (Mức 1)   Trong phần mềm Logo, muốn Rùa về vị trí xuất phát xóa toàn bộ sân chơi em dùng lệnh?
A.    BK 100 B.    CS C.   Clean   D.    Home
 
A.7 (0,5 điểm) (Mức 1)  có ý nghĩa là gì trong câu lệnh sau: Repeat n [FD m RT k]
A. Số bước đi của Rùa C. Góc quay
B. Số lần lặp D. Không có đáp án nào đúng

A.8 (0,5 điểm) (Mức 2)
Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây  khi em gõ lệnh:  Repeat 4 [FD 100 RT 90 ]
A.  B.                 C.  . D.      

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.
B.1 (3 điểm) (Mức 3 )
Viết câu lệnh để rùa vẽ hình sau:

B.2 (3 điểm) (Mức 4)
Em hãy soạn thảo bài thơ sau.
TIẾNG HÁT NGƯỜI LÀM GẠCH
Đất im lặng dưới chân ta
Mà nghe có tiếng phố, nhà vang âm,
Lắng nghe có tiếng hát thầm… đất ơi!
Hòn đất là hòn đất rời
Thành vuông gạch dẻo – tay người nhào nên.
Hòn đất là hòn đất mềm
Qua nghìn độ lửa – chắc bền dài lâu
Yêu cầu:
- Phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.


 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM: (15 phút) 
A.1
A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8
D C C A D B B B

B. THỰC HÀNH: (25 phút) - 6 điểm.
B.1 (3 điểm) (Mức 3)
Viết đúng câu lệnh để rùa vẽ được hình chữ nhật
Repeat 2 [FD 50 RT 60]
B.2 (3 điểm) (Mức 4)
Gõ đúng và trình bày đúng chữ in đậm,in nghiêng và gạch chân
 
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
1. Ma trận số lượng câu hỏi và điểm đề thi môn Tin học cuối năm học Lớp 4
Mạch 
kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
TN TL/
TH TN TL/
TH TN TL/
TH TN TL/
TH Tổng TL
1. Phần mềm học tập: Trò chơi thể thao golff Số
câu
1
1
2
Số
điểm 0,5 0,5 1.0 10%
2. STVB: Căn lề, cỡ chữ và phông chữ Số
câu
1
1
2
Số
điểm 0,5 0,5 1.0 10%
3. STVB: Sao chép và trình bày chữ in đậm, nghiêng Số
câu
1
1
2
Số
điểm 0,5 3.0 3,5 35%
4. Lập trình logo: Điều khiển tuần tự Số
câu
1
1
2
2
Số
điểm 0,5 3.0 3,5 10%
5. Lập trình logo: Điều khiển lặp Số
câu 1 1 2
Số
điểm 0,5 O,5 1 35%
Tổng Số
câu 4 0 4 0 0 1 0 1 10
Số
điểm 2.0 - 2.0 - - 30% - 3.0 10.0 100%
Tỉ lệ% 20% 0% 20% 0% 0% 30% 0% 30% 100%
Tỉ lệ 20% 20% 30% 30%
Theo mức

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành:
Số câu Điểm Tỉ lệ
Lí thuyết (10') 8 4 40%
Thực hành (25') 2 6 60%
1.2 Ma trận phân bố câu hỏi
Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
1. PMHT: Trò chơi thể thao golff Số câu 1 1 2
Câu số A.1 A.2
2. STVB: Căn lề, cỡ chữ và phông chữ Số câu 1 1 2
Câu số A.3 A.4
3. STVB: Sao chép và trình bày chữ in đậm, nghiêng Số câu 1 1 2
Câu số A.5 B.2
4. Lập trình logo: Điều khiển tuần tự Số câu 1 1 2
Câu số A.6 B.1
5. Lập trình logo: Điều khiển lặp Số câu 1 1 2
Câu số A.7 A.8
Tổng số câu 4 4 1 1 10


Trường Tiểu học:…………………………..
Họ và tên:…………………….......................
Lớp…………………………………………..
            Kiểm tra cuối HKII
            Năm học: 2016-2017
            Môn: Tin học – Lớp 4
            Thời gian: 40 phút